Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-19 от 2.12.2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждан

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане от 20.11.2018 г. до 20.12.2018 г. и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви:

Целта на предложените промени е синхронизиране и прецизиране на разпоредбите в Наредбата за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от винетни такси при ползване на републиканските пътища така, че нормативният акт да бъде изцяло съобразен с промените в Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 80 от 28.09.2018 г.)  и по-конкретно с регламентацията, че при заплащане на винетната такса се издава електронна винетка. Характерът на електронната винетка като електронен документ по смисъла на чл.3, ал.1 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги налага промяна на съществуващата уредба относно документа, който се издава при заплащане на винетна такса, както и относно процедурите по валидизацията му. Предвижда се дирекции „Социално подпомагане“ да обработват и одобряват документите в 7-дневен срок от подаването на заявлението-декларация, чрез Интегрираната информационна система на Агенцията за социално подпомагане, като издаване на безплатната годишна електронна винетка се извършва от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Наименованието на наредбата се изменя, като думите „републиканските пътища“ се заменят с „платената пътна мрежа“. Това се налага с цел уеднаквяване на понятията, използвани в Закон за пътищата и наредбата. С §1, т. 31 от Допълнителните разпоредби на Закон за пътищата е въведена дефиниция на понятието „платена пътна мрежа“, като система от пътища и техни участъци, за преминаването по които се събира винетна такса или тол такса и които са определени за такива от Министерския съвет по реда на чл. 10, ал. 3 от Закон за пътищата.

С предложените промени се цели също така подобряване на ефикасността на процеса по обмен на информация между Агенцията за социално подпомагане и Агенция „Пътна инфраструктура“.

Лице за контакт:

Марин Байчев - И.Д. Началник отдел „Интеграция на хората с увреждания“ Дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“, Министерство на труда и социалната политика,
Тел. 02/8119 656,
е-mail: Marin.Baychev@mlsp.government.bg