Вие сте тук

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпит

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпит

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица в Министерството на транспорта и съобщенията.

Мотиви:

В „Държавен вестник“, бр. 30 от 2021 г., е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити. С посочената наредба са направени редица изменения и допълнения на условията и реда за провеждането на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство. Видно от доклада, съдържащ мотивите за издаването на наредбата, целта на тези изменения и допълнения е да се предвидят мерки за повишаване на качеството на провежданите от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ теоретични и практически изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства и да се осигури извършването на контрол върху изпитите.

С измененията и допълненията в чл. 15, ал. 4 и чл. 38, ал. 2 от горецитираната наредба е предвидено маршрутът на движение по време на практическите изпити да се указва по електронен начин чрез използването на техническо средство, а не да се определя от изпитващия и изпитните тестове да съдържат, освен текстови въпроси и статични изображения, и интерактивни видеоклипове. Действието на горепосочените изисквания е отложено за срок от 12 месеца, а именно до 14.04.2022 г.

С настоящия проект на наредба се предлага изменение на § 41 от Заключителната разпоредба на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити, с което се предвижда отлагателният срок за влизането в сила на горепосочените изисквания да се удължи с още 12 месеца.

Съображенията за предложеното изменение са следните:

В Приложение № 4 „Транспорт“ към Споразумението за съвместно управление на Република България в периода 2021 г. – 2025 г. (по-нататък Споразумението) е предвидено предприемането на действия за актуализиране на методиките за обучение и изискванията за придобиване на правоспособност за обучаване на водачи на моторни превозни средства и повишаване на квалификацията им. Предвидено е още преразглеждане на изпитните тестове и съдържащите се в тях въпроси, с цел да бъде извършена преценка относно актуалността и ефективността им за проверка на знанията на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство.

За осъществяването на поставените задачи се предвижда създаването на междуведомствена работна група с участието на експерти от Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на вътрешните работи, Министерството на образованието и науката и Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Работната група следва да предложи мерки за повишаване ефективността на обучението и изпитите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, включително чрез преработване и актуализиране на изпитните въпроси, както и промени в нормативните актове, уреждащи обучението и изпитите.  

Предложеното удължаване на срока за влизане в сила на разпоредбите относно оборудването с техническо средство за определяне на маршрута и интерактивните видеоклипове цели да осигури технологично време за изготвяне и утвърждаване на изпитни въпроси със стационарни графични изображения и интерактивни видеоклипове, разработване на маршрути за указване на посоката по време на провеждане на практическите изпити и внедряването им в техническите устройства за провеждане на практическите изпити, които да са съобразени с предложенията на работната група. По този начин ще се постигне устойчивост на нормативната уредба.

Предлаганият проект на наредба не е свързан с въвеждането на изисквания от правото на Европейския съюз, поради което не е изготвяна и към този доклад не се прилага таблица за съответствието с правото на Европейския съюз.

За прилагането на наредбата няма да бъдат необходими допълнителни финансови и други средства, като приемането ѝ не оказва въздействие и върху държавния бюджет.

На основание чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове проектът на наредба, заедно с доклада към него, са публикувани на интернет страницата на Министерството на транспорта и съобщенията и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет за провеждането на обществени консултации за срок от 30 дни.

Лице за контакт:

Станко Иванов - директор на дирекция „Водачи на моторни превозни средства“, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“,
тел. 02/930 88 33,
ел. поща: sivanov@rta.government.bg