Проект на Наредба за сигнализация на пътищата с пътни знаци

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица в Министерството на транспорта и съобщенията  до 19.12.2022 г.

Мотиви 
за разработване на проекта на Наредба за сигнализация на пътищата с пътни знаци

1.Причини, които налагат приемането на нормативния акт
Наредба № 18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци (Наредба № 18 от 23.07.2001 г.) е издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство (РРБ) на основание чл. 14, ал. 1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), в редакцията ДВ, бр. 20 от 1999 г., съгласно която министърът на РРБ съгласувано с министъра на вътрешните работи (ВР) и министъра на транспорта и съобщенията (ТС) определят пътните знаци, пътната маркировка и пътните светофари, подаващи светлинни сигнали, които се поставят по пътищата, както и условията и реда за тяхното използване, като наредбата е обнародвана в бр. 73 от 2001 г.

Със Закона за изменение и допълнение на ЗДвП (ДВ, бр. 60 от 2020 г.) разпоредбата на чл. 14, ал. 1 е изменена, като законодателят е възложил министърът на РРБ съвместно с министъра на ВР и министъра на ТС да определят с наредби условията и реда за използване на пътните светофари, пътните знаци, пътната маркировка и другите средства за сигнализиране при организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване.

В този смисъл, Върховна административна прокуратура, по повод образувана прокурорска преписка, указва на министъра на регионалното развитие и благоустройство да бъдат предприети конкретни мерки, насочени към издаване на наредба по  чл. 14, ал. 1 от ЗДвП, съвместно от министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на вътрешните работи и министъра на транспорта и съобщенията.

Във връзка с гореизложеното се изготви проект на Наредба за сигнализация на пътищата с пътни знаци, издадена на основание на чл. 14, ал. 1 от ЗДвП. Извърши се преглед и анализ на разпоредбите на действащата Наредба № 18 от 23.07.2001 г., на основание на които се запазват част от текстовете, някои се редактират и се добавят нови изисквания.

Проектът на Наредба за сигнализация на пътищата с пътни знаци урежда видът, редът и правилата за използване на видовете пътни знаци, в това число и пътни знаци с променящи се съобщения (ПЗПС) и другите средства за сигнализиране на пътищата за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване.

С проекта на Наредба за сигнализация на пътищата с пътни знаци:

  • се въвеждат изискванията относно минималното разстояние за видимост на пътните знаци и начина за неговото определяне;
  • определят се изискванията към пътните знаци, които се използват за сигнализиране на пътен участък, в който се движат водачи на индивидуално електрическо превозно средство;
  • въвеждат се нови пътни знаци от група Г – Г14б „Край на задължителен път само за велосипедисти“, Г15б „Край на задължителен път само за пешеходци“, Г16б „Край на задължителен път само за пешеходци и велосипедисти с указано място на движение“, които се използват за обозначаване на край на действие на пътни знаци Г14а „Задължителен път само за велосипедисти“, Г15а „Задължителен път само за пешеходци“, Г16а „Задължителен път само за пешеходци и велосипедисти с указано място на движение“;
  • предвиждат се нови пътни знаци от група Д – Д13.2 „Начало на платена зона“ и Д 14.2 „Край на платена зона“, които да се използват за обозначаване на начало и край на платената зона. Както и нов знак Д17а „Изкуствена неравност“, който да обозначава точното местоположение на изкуствената неравност на платното за движение;
  • определя се нова визуализация на пътен знак Д20 „Платен паркинг“, който показва начина на плащане и времетраенето, в което паркирането е платено;
  • въвеждат се нови пътни знаци от група Д – Д28 „Споделена зона за движение с ограничение на скоростта“ и Д29 „Край на споделена зона за движение с ограничение на скоростта“, с които се обозначава начало и край на зона, която в цялата си широчина е споделена от указаните участници в движението;
  • регламентира се нов пътен знак от група Д – Д30 „Паркирай и пътувай“, който се използва за сигнализиране на местата, в които може да се паркира и премине към транспорт от редовните линии за обществен превоз на пътници;
  • въвеждат се нови пътни знаци от група Ж – Ж25.1 „Номер на велосипеден маршрут по международната класификация“ и Ж25.2 „Номер на велосипеден маршрут по националната класификация“, които ще се използват за обозначаване на номера на велосипедни маршрути, включени в туристически и велосипедни карти за популяризиране на велосипедния и алтернативния туризъм;
  • разработена е нова Глава пета „Пътни знаци с променящи се съобщения“, която обвързва знаците с променливи съобщения с изискванията на стандарта БДС EN 12966 „Вертикални пътни знаци. Пътни знаци с променящи се съобщения“ и въвеждат функциите и визуализацията на знаците.
  • са дадени определения на използваните термини, свързани с пътни знаци с променящо се съдържание, което е отразено в § 1 от допълнителната разпоредба на наредбата.

С проекта на Наредба за сигнализация на пътищата с пътни знаци се извършва уеднаквяване на изисквания с разпоредби на Виенската конвенция за пътните знаци и сигнали от 1968 г. и Европейското съглашение към нея и се постига унификация на знаците в държавите от Европейския съюз. Новите пътни знаци са включени в проекта на наредбата с оглед осигуряване на по-високо ниво на пътна безопасност и информираност на всички участници в движението.

2. Цели, които се поставят с приемането на нормативния акт
С проекта на Наредба за сигнализация на пътищата с пътни знаци се цели по-добра информираност на водачите при промяна на средата, в която се движат, прецизират се текстове, значения и кореспонденции с други нормативни актове с цел отстраняване на несъответствия и уточняване на съществуващи изисквания, нееднозначно тълкувани и прилагани в проектантската практика.

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на нормативния акт.
Приемането на Наредба за сигнализация на пътищата с пътни знаци не изисква допълнителни финансови и други средства.

4.Очаквани резултати от прилагането на нормативния акт.
С приемането на Наредба за сигнализация на пътищата с пътни знаци и въвеждането на нови пътни знаци ще се подобри качеството на действащата сигнализация с пътни знаци по пътищата и улиците, информирането на участниците в движението и по специално на уязвимите участници - велосипедистите и пешеходците и ще се уеднакви проектантската практика, с което ще се постигне повишаване на  безопасността на движението по пътищата.

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Изготвеният проект на Наредба за сигнализация на пътищата с пътни знаци не въвежда изисквания на правото на Европейския съюз.

Лице за контакт:

Христина Григорова - Главен експерт в отдел „Хармонизация на техническата нормативна уредба“ Дирекция „Технически правила и норми“ Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
Тел. 02/9405 215
e-mail: hristina.grigorova@mrrb.government.bg