Проект на Наредба за условията и реда за експлоатацията на безпилотни летателни системи и надзора над техните оператори

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви

С проекта на наредба се въвеждат мерки, необходими за изпълнението и прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) № 2019/947 на Комисията от 24 май 2019 година относно правилата и процедурите за експлоатация на безпилотни въздухоплавателни средства (Регламент (ЕС) № 2019/947). Посоченият регламент се прилага, считано от 31.12.2020 г., съгласно разпоредбата на чл. 23 от него.

Предлаганият проект на наредба регламентира условията и редa за регистрация на лицата като оператор на БЛС, изискванията към дистанционно управляващите пилоти и за експлоатацията на безпилотните летателни системи (БЛС), както и надзора върху лицата, участващи в експлоатацията на БЛС, осъществяван от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“.

Регламент (ЕС) № 2019/947 урежда, предвид степента на риска при експлоатацията на БЛС, три категории за експлоатация на БЛС – неограничена, специфична и сертифицирана. Проектът на наредба урежда експлоатацията, извършвана с БЛС в неограничената и специфичната категории, както и условията за регистриране на сертифицирани безпилотни въздухоплавателни средства. Експлоатацията на БЛС в сертифицираната категория е предмет на приложимите оперативни изисквания, установени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012 на Комисията и регламенти (ЕС) № 965/2012 и (ЕС) № 1332/2011 на Комисията.

В глава първа от наредбата се съдържат общите положения, включващи обхвата на наредбата, както и правомощията на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, която е определена за компетентен орган на Република България по прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) № 2019/947.

В глава втора от проекта на наредба се съдържа основанието за създаването, воденето и поддържането от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ на регистър на операторите на БЛС. Регламентирани са и процедурните правила, по които ще се извършва регистрацията на лицата като оператори на БЛС, когато възнамеряват да експлоатират БЛС в случаите по чл. 14, пар. 5 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 2019/947. В съответствие с изискванията на регламента това могат да бъдат физически лица, установили обичайното си местопребиваване в Република България или юридически лица, регистрирани или с място на стопанска дейност в Република България.

Глава трета от проекта на наредба включва  два раздела. Раздел I „Свидетелства за правоспособност” урежда условията и реда за издаването на свидетелства за правоспособност на дистанционно управляващите пилоти, експлоатиращи БЛС. Регламентирано е издаването на три вида свидетелства за правоспособност на дистанционно управляващ пилот:

1. свидетелство за преминато онлайн обучение за извършване на полети в подкатегории А1 и А3, определени в част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 2019/947;

2. свидетелство за компетентност на дистанционно управляващ пилот за подкатегория А2, определена в част А от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 2019/947;

3. свидетелство за теоретични познания за експлоатация по основен сценарий, определен в допълнение 1 към Регламент за изпълнение (ЕС) № 2019/947.

С наредбата се определя съдържанието на издаваните свидетелства и тяхната валидност.

Във връзка с издаването на свидетелства за правоспособност на дистанционно управляващите пилоти са регламентирани изискванията към кандидатите за придобиване на свидетелство за правоспособност, като минимална възраст, преминато обучение и оценяване. За получаване на свидетелство за преминато онлайн обучение за извършване на полети в подкатегории А1 и А3 на неограничената категория кандидатът следва да премине онлайн обучение и изпит, осигурени от ГД „ГВА“ посредством уеб базирана информационна система.

В раздел II „Изисквания към декларирани организации за обучение“ се включват разпоредби за декларирани организации за обучение, които могат да предоставят обучение на дистанционно управляващи пилоти, извършващи полети в неограничена и специфична категория. Предложеният проект отчита целите и принципите, установени в членове 1 и 4 от Регламент(ЕС) 2018/1139, и по-специално естеството и рисковете на съответната дейност. Използването на декларации е позната практика в регулаторната рамка на ЕС, свързана с гражданското въздухоплаване и се приема за най-доброто решение, което може да се предложи в областта на обучението на дистанционно управляващи пилоти: доставчиците на обучение няма да бъдат задължени да кандидатстват за предварително одобрение, но ще трябва да представят подробна декларация пред ГД „ГВА“, преди да започнат своите учебни дейности, за гарантиране, че предоставяното обучение е в съответствие с всички приложими изисквания. По всяко време декларираната организация за обучение ще трябва да отговаря на изискванията на наредбата, която също така съдържа опростени разпоредби за вътрешно наблюдение на съответствието и управление на безопасността. По този начин ще се осигури пропорционална регулаторна рамка за доставчиците на обучение в безпилотната авиация, която да им позволи да провеждат обучение, без да кандидатстват за предварително одобрение, като се въвежда опростена процедура за доставчиците на обучение.

В глава четвърта от проекта на наредба са регламентирани условията, при които лицата могат да експлоатират БЛС за спортни и развлекателни цели в неограничена категория, така че да се осигури достатъчно ниво на безопасност. Предвиждат се две възможности за експлоатация на БЛС за развлекателни цели – едната съгласно изискванията на част А „Експлоатация на БЛС в неограничената категория“ от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 2019/947 и другата в рамките на клубове и сдружения за авиомоделизъм. С наредбата се осигурява изискването за застраховане на БЛС, в случай че БЛС е с максимална излетна маса над 20 kg съгласно Регламент (ЕО) № 785/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година относно застрахователните изисквания за въздушни превозвачи и оператори на въздухоплавателни средства.

Глава пета от проекта на наредба урежда условията и реда за издаването на разрешение за експлоатация на БЛС в рамките на клубове и сдружения за авиомоделизъм. По този начин спрямо любителските дейности с БЛС се въвеждат минимални, но задължителни изисквания, с които да се осигури тяхната безопасност.

В глави шеста, седма, осма, девета и десета се съдържат изискванията към операторите на БЛС, които извършват професионална дейност с тях, както и издаването или приемането на различните видове документи, разрешаващи експлоатацията с БЛС. С тях са въведени по-високи изисквания, целящи гарантирането на безопасната експлоатация на БЛС.

В глава шеста са разписани основните задължения за операторите на БЛС, които извършват професионална дейност.

С глава седма се въвежда национално изискване за деклариране експлоатацията на БЛС в неограничена категория, в случай че операторът на БЛС извършва професионални дейности. Регламентирани са условията и редът за подаване на декларацията.  

В Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 се обособяват три възможности за експлоатацията на БЛС в специфичната категория в зависимост дали експлоатацията отговаря на основен сценарий, за което операторът на БЛС подава декларация; или операторът на БЛС кандидатства за разрешение за експлоатация преди започване на операцията с БЛС или операторът на БЛС кандидатства за издаване на удостоверение, което му дава права сам да разрешава операциите, без допълнително разрешение от ГД „ГВА“. В тази връзка в глава осма са регламентирани условията и редът за подаване на декларацията за експлоатация в съответствие с основен сценарий в специфична категория, в глава девета се регламентират изискванията към кандидатите за издаване на разрешение за експлоатация на БЛС, предназначени да бъдат използвани в специфичната категория, съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 2019/947, а в глава десета се дефинират условията и редът за издаване на удостоверение за оператор на лека БЛС.

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 на държавите членки се дава възможност да определят географски зони на БЛС от съображения за безопасност, сигурност, неприкосновеност на личния живот или околната среда. В глава единадесета се регламентира, че ГД „ГВА“, като компетентен орган по регламента, приема и обработва заявени за публикуване географски зони на БЛС. Също така се определят изискванията за опериране в определените географски зони, което се обуславя от необходимостта да се гарантира безопасността на гражданското въздухоплаване, като например полетите, осъществявани в близост до гражданските летища за обществено ползване. С цел осигуряване на стандартизация информацията за географските зони за БЛС се публикува от ГД „ГВА“ в един-единствен широкоразпространен цифров формат. В тази връзка са и изискванията, предвидени в глава дванадесета от проекта на наредба, където се съдържат конкретни правила за гарантиране на сигурността и безопасността при експлоатацията на БЛС. Регламентирани са и взаимоотношенията на ГД „ГВА“ с Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност”, както и с контролните органи по Закона за защита на потребителите.

Надзорните функции на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ върху операторите на БЛС са предвидени в глава тринадесета от проекта на наредба. Надзорът ще се осъществява посредством инспекции и проверки, предназначени да осигурят на ГД „ГВА“ доказателства за съответствието на операторите с Регламент за изпълнение (ЕС) № 2019/947, като обхватът му се съобразява с резултатите от предишните надзорни дейности и с приоритетите по отношение на безопасността. В глава четиринадесета от проекта е определен редът за временно прекратяване, ограничаване или отнемане на правата на операторите.

В глава петнадесета са регламентирани условията за регистрация на сертифицирани безпилотни въздухоплавателни средства, вписването им в регистъра на гражданските БВС на Република България, както и тяхното отписване от регистъра.

С проекта на Наредба за експлоатацията на безпилотни летателни системи и надзора над техните оператори се предлага създаването на нормативна уредба, която да въведе пропорционални изисквания, предвид рисковете, с които е свързана експлоатацията на БЛС, така че от една страна да бъдат гарантирани правата и интересите на операторите на БЛС, а от друга - да бъдат защитени животът и здравето на хората, неприкосновеността на личните им данни, националната сигурност.

Основният очакван резултат от приемането на предложения проект на наредба е създаването на нормативна уредба, с която да се гарантира безопасността и сигурността при експлоатацията на БЛС.

Приемането на предложения проект на наредба ще окаже въздействие върху държавния бюджет поради следните причини:

Предложеният проект на наредба въвежда административни процедури, но с прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 произтичат задължения към държавата за изграждане на цифрова и оперативно съвместима система, включваща онлайн регистрация на операторите на БЛС, осигуряване на онлайн обучение и онлайн изпит за кандидатите за дистанционно управляващи пилоти и модул за геопространствено ориентиране. Съгласно изготвеното техническо задание за разработка на гореспоменатата система и предварителната оценка, изготвена от „Информационно обслужване“ АД следва да се осигури целево финансиране от държавния бюджет в размер на 250 000 лева без ДДС.

С предлагания проект на наредба се въвеждат мерки на национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 и в изпълнение на изискванията на чл. 3, ал. 4, т. 1 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз проектът на наредба е  съгласуван в рамките на Работна група 9 „Транспортна политика”.

В изпълнение на изискването на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът на наредба е публикуван на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет. Резултатите от проведеното обществено обсъждане са представени в приложената към този доклад справка.

Лице за контакти:

г-жа Даниела Минчева – старши инспектор отдел "ВПТС", Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация";
email: dmincheva@caa.bg ,
тел.: 02 937 1096