Проект на Правилник за изменение на Правилник за изменение на Правилника за организацията, задачите и функциите на специализирания орган на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за технически надзор на съоръженията с повишена опасност

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица в Министерството на транспорта и съобщенията 

Мотиви 

Правилникът за организацията, задачите и функциите на специализирания орган на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) за технически надзор на съоръженията с повишена опасност е издаден на основание § 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). С него се уреждат организацията, задачите и функциите на дирекция „Безопасност, технически надзор и управление при кризи” като специализиран орган за технически надзор на министъра на транспорта и съобщенията съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите.

Техническият надзор върху съоръженията с повишена опасност в МТС и на съоръженията с повишена опасност, монтирани на подвижен железопътен състав, независимо от тяхната собственост, се осъществява за спазване на техническите изисквания, правилата и нормите за устройство и безопасна експлоатация на съоръженията, определени в нормативните актове.

Правилникът за организацията, задачите и функциите на специализирания орган на МТС за технически надзор на съоръженията с повишена опасност (Правилникът) регламентира целите, заложени в ЗТИП и създава условия за ясни и непротиворечиви правила за прилагането му от страна на МТС.

В предложения проект на Правилник е актуализирано наименованието на министерството съгласно Устройствения правилник на Министерсвото на транспорта и съобщенията, приет с ПМС № 232 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г., изм. и доп., бр. 15 и бр. 74 от 2010 г., доп., бр. 54, изм. и доп., бр. 64 от 2011 г., бр. 22 от 2012 г., бр. 6, изм., бр. 64, 77 от 2013 г., изм. и доп., бр. 33, изм., бр. 92 от 2015 г., изм. и доп., бр. 86 от 2016 г., изм., бр. 70 от 2018 г., изм. и доп., бр. 12 от 2019 г., изм., бр. 7 от 2020 г., изм., бр.1, 38 от 2022 г.).

Лице за контакт:

Марина Стефанова-Кънева - Държавен инспектор в дирекция „Безопасност, технически надзор и управление при кризи“, МТС,
тел. 02/9409340 ,
ел. поща: msstefanova@mtitc.government.bg