Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви

Във връзка със зачестилите случаи на установени от контролните органи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ регистрирани превозвачи, неотговарящи на условията за установяване, съгласно Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския Парламент на Съвета от 21 октомври 2009 година за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета, относно лицата, които отговарят на изискванията за добра репутация и професионална компетентност (Регламента) (така наречените „пощенски кутии“), на чиито адрес не може да бъде открит техен представител, с проекта са предложени допълнителни условия и мерки за упражняване на по-ефективен контрол върху превозвачите, които притежават лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България или лиценз на Общността за извършване на международен превоз на пътници или товари и за ограничаване на фиктивната регистрация на превозвачи.

Актуализирани са текстовете за доказване на финансова стабилност с цел да се изпълни изискването на Регламента – превозвачът да може да гарантира, че по всяко време на счетоводната година е в състояние да посреща своите финансови задължения.

Разширен е обхвата на случаите на отказ за издаване на лиценз, като е включен и случай, при който правата, произтичащи от лиценза, се прекратяват, когато превозвачът престане да отговаря на изискванията на закона.

Предвидена е възможност преди прекратяване на лиценза по желание на неговия притежател да се извършва проверка на превозвача с цел да се прекрати възможността превозвачи, извършили нарушения, да прекратят своя лиценз по собствено желание и да подадат заявление за нов, като избегнат производство по прилагане на принудителни административни мерки.

Настоящата регулация на Закона за автомобилните превози не предвижда срок за връщане на лиценза на Общността и заверените копия към него, съответно на лиценза и удостоверенията към него за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България, когато на превозвача е наложена принудителна административна мярка „спиране на дейността на превозвача“, чрез отнемане на заверените копия на лиценза на Общността или на удостоверенията към лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България, което от своя страна затруднява изпълнението на приложената принудителна административна мярка, предвид факта, че този вид документи не се държат на съхранение в офисите на транспортното предприятие, а се намират на борда на превозните средства.

По отношение на таксиметровия превоз на пътници са предложени промени, свързани с намаляване на административната тежест във връзка с Решение № 704 от 05.10.2018 г. на МС чрез обединяване на публичния регистър за регистрация, воден от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, и регистрите на общинските администрации за издадените от тях разрешения.

В разпоредбата на чл. 24б от Закона за автомобилните превози е предвидено издаване на наредба относно функционалните и техническите изисквания, на които трябва да отговаря фискалната памет на електронните таксиметрови апарати, предназначени за регистрация и контрол на оборота от услугите с леки автомобили за таксиметров превоз на пътници, въвеждането й в експлоатация, регистрацията и контролът върху техническото състояние. Предложената в проекта отмяна на разпоредбата е във връзка със съществуващата Наредба  за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване, приета с ПМС № 47 от 15.03.2016 г., обн., ДВ, бр. 23 от 25.03.2016 г., в сила от 20.04.2016 г., изм. и доп., бр. 87 от 31.10.2017 г., в сила от 31.10.2017 г. С посочената наредба са регламентирани изискванията към таксиметровите апарати в съответствие с Директива 2004/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно измервателните уреди (ОВ, L 135/1 от 30 април 2004 г.), като не са предвидени изисквания относно оборудването на таксиметровите апарати с фискална памет. Устройствата с фискална са обект на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на Министъра на финансите.

С предложените промени в чл. 22 се предвижда отпадне на изискването за задължително ползване на автогарите срещу заплащане за междуселищните автобусни линии от общинските транспортни схеми, които в по-голямата си част са нерентабилни, с малък пътникопоток и изпълняват социални функции.

Предвид изискването за задължително прилагане на еднакви критерии от собствениците на автогари към превозвачите е предвидена възможност за диференциране на размера на максималните цени за автогарово обслужване по видове транспортни схеми.

Превозът на повредени пътни превозни средства е вид обществен превоз, поради което се предлага обществените отношения, свързани с тази дейност да се регламентират със Закона за автомобилните превози.

Липсата на регулация на дейността превози с атракционна цел води до невъзможност по отношение на същите да бъде осъществяван ефективен контрол. Проблемът не може да бъде преодолян, посредством съществуващото законодателство, чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности, поради което в проекта се предлага тези превозни средства да бъдат регистрирани.

Съгласно разпоредбите на Закона за автомобилните превози обществен превоз на пътници се осъществява само с автобуси, с изключение на таксиметровите превози, които се изпълняват с леки автомобили. Основният проблем е свързан с определянето на изискванията към превозните средства при разписването на условията и реда за извършване на превоз на лица с увреждания и лица с намалена подвижност със специални превозни средства. Към настоящия момент тези превози не могат да бъдат осъществявани с леки автомобили, а същото би било решение на проблема с неефективните превози и съответно липсата на транспортно обслужване в някои региони на страната. Проблемът не може да бъде преодолян, посредством съществуващото законодателство, чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности.

Поради несъответствието на размера на някои от санкциите със степента на обществена опасност на съответните нарушения се предвижда намаляване на размера на тези санкции.

С проекта на закон се цели постигането на:

1. Намаляване на превозвачите, които не отговарят на условията за уседналост, т. нар. „пощенски кутии“.

2. Намаляване на административната тежест на лицата, осъществяващи таксиметрова дейност чрез създаването на единен публичен таксиметров регистър.

3. Създаване на условия за ограничаване на възможностите за извършване на нерегламентирани превози.

4. Подобряване на условията за извършване на обществен превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии, изпълняващи предимно социални функции.

5. Повишаване на качеството на извършваната контролна и админстративнонаказателна дейности. Предотвратяване и преустановяване на административните нарушения или вредните последици от тях.

С проекта на закон не се въвеждат изисквания от правото на ЕС, поради което не е необходимо изготвянето на таблица за съответствие с правото на ЕС.

 

Лице за контакт:

ВАЛЕРИЯ НИЗАМОВА, Главен експерт Oтдел "Превоз на пътници" Дирекция "Автомобилни превози" Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

Адрес: гр. София, ул. "Гурко" № 5
Тел.: 02/930 88 06
Факс: 02/987 46 90
Email: vnizamova@rta.government.bg