Проект на Заповед, установяващ реда за издаване на изключения за превоз на забранени за превоз по въздух опасни товари от клас 1 (взривни вещества)

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви:

Заповед на Министъра на транспорта № РД-08-599 от 20.12.2007 г., установяваща реда за издаване на изключения за превоз на забранени за превоз по въздух опасни товари, е остаряла и е необходимо нейното актуализиране.

В тази връзка предлагам издаването на нова заповед с премахнати изисквания за представяне на документи на авиационния оператор и на въздухоплавателното средство, което ще се използва за извършването на превоза, които дублират разпоредбите на Наредба № 22 за извършване на полети във въздушното пространство и от/до летищата на Република България (обн., ДВ, бр. 69 от 3.08.1999 г.). В заповедта остават само изискванията за представяне на документи и информация касаещи полета и превозваните на борда опасни товари.

Прилагам проект на заповед от името на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за установяване на ред при разрешаването на изключения за превоз на забранени за транспорт по въздуха опасни товари от клас 1 (взривни вещества) и за постигане общото ниво на безопасност при превоза, равнозначно на нивото, предвидено в Наредба № 18 от 4.03.1999 г. за безопасен превоз на опасни товари по въздуха, която да отмени настоящата.

Лице за контакт:

Веселина Трифонова - главен експерт в отдел "МС" в Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация",
email: vtrifonova@caa.bg