Проекти на наредби за изменение и допълнение на наредби в областта на транспорта в изпълнение на РМС № 338/2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса

Проектите са публикувани в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви:

Основен приоритет, изведен в Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2020 г., е намаляването на административната тежест за бизнеса и гражданите.

Министерският съвет прие Решение № 338 от 2017 г. за предприемане на мерки за намаляване на административната тежест чрез премахване на изискването за представяне от потребителите на административни услуги на някои официални удостоверителни документи. В изпълнение на т. 3 от цитираното решение, с която се възлага на министрите да инициират съответните промени в нормативните актове в секторите от тяхната компетентност, вече бяха приети наредби за изменение и допълнение на Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 1.09.2004 г. за корабните документи, Наредба № 9 от 17.10.2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти, Наредба № 18 от 3.12.2004 г. за регистрация на пристанищните оператори в Република България, Наредба № 19 от 9.12.2004 г. за регистрация на пристанищата на Република България и Наредба № 57 от 2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз.

В хода на работата по промените в нормативните актове в областта на транспорта, информационните технологии и съобщенията за намаляване на административната тежест, възникна необходимост от консултации с други администрации – първични администратори на данни, относно начина на осъществяване на служебен обмен на данните, съдържащи се в документите, които се предвижда да отпаднат. Беше осъществена кореспонденция в това число и с Националната агенция за приходите относно възможностите за извършване на справки за сключени трудови договори в регистъра на уведомленията за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори и уведомления за промяна на работодател.

След изясняване на относимите въпроси във връзка с отпадането на задължението на потребителите на административни услуги да представят някои удостоверителни документи и съответно предвиждането на събирането на необходимата информация по служебен път, Ви представяме за одобрение и подпис проекти за изменение на още две наредби в областта на транспорта:

На първо място, се предлагат промени в Наредба № Н-3 от 2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Предвидено е да отпадне документ, озаглавен „подробно описание на ППС“, който се изисква съгласно чл. 27, ал. 2, т. 1, чл. 36, ал. 2, т. 1,  чл. 42, ал. 2, т. 1,  чл. 44, ал. 2, т. 1 и  чл. 50, ал. 2, т. 1. Това описание администрацията лесно може да извлече от протокола от техническата служба, с който разполага Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Предвид това се предлага отмяната на изброените по-горе текстове.

На второ място, се предлагат промени в Наредба № Н-8 от 27.06.2008 г. за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка се предлага при подаването на заявление за издаване на сертификат за извършване на превози за собствена сметка.

Предвижда се да отпадне изискването за представяне на копия от трудовите договори на водачите на моторни превозни средства, с които се извършва превозът, когато договорите са сключени с работодатели по смисъла на §1, т. 1 от Кодекса на труда. В съответствие с правилото на чл. 36, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс за служебен обмен на данни между администрациите Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ следва да получава информация относно това дали съответният водач на моторното превозно средство е в трудови правоотношения с възложителя на превоза от регистъра на трудовите договори, воден в Националната агенция по приходите.

В § 3, § 4, т. 1 и § 5 от проекта на наредба, с цел да не бъде ограничавана и усложнявана дейността на търговците, е предвидена изрична възможност заповедите по чл. 17, т. 3, буква „б“ и чл. 18, т. 4 от наредбата, в които се посочват датата или периодът за извършване на превоза за собствена сметка, часовете на тръгване и маршрутът на движение, с приложен към нея списък на пътниците при превоз на пътници на територията на Република България или видът на товара при превоз на товари и които водачите са длъжни да представят при поискване от контролните органи, да се издават от упълномощени лица от едноличния търговец или управляващия юридическото лице, за чиято сметка се извършва превозът на пътници или товари.

С предложената в § 4, т. 2 промяна на чл. 18, т. 6 от Наредба № Н-8 се отстранява несъответствие в наименованието на издаваното удостоверение към лиценза за извършване на обществен превоз на товари на територията на Република България, а именно удостоверението се издава на моторно превозно средство, включено в регистъра по чл. 6, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

Предлагаме измененията да влязат в сила от 1 януари 2018 г., предвид това, че както е посочено от Националната агенция за приходите за да могат да получават данни от регистъра на трудовите договори администрациите, в случая Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, следва да подпишат съответния акт за взаимодействие с агенцията.

В съответствие с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, предлагаме проектите на наредби да бъдат публикувани за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и в Портала за обществени консултации на Министерския съвет.

Лица за контакт:

Лице за контакт за НИД на Наредба № Н-3 от 2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство:
Женета Рогова - Началник отдел "ПДТСЕУ", дирекция "Правна", Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията,
тел.: 02 9409 475,
e-mail: jrogova@mtitc.government.bg

Лице за контакт за НИД на Наредба № Н-8 от 27.06.2008 г. за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка:
Светлана Стилиянова - Главен експерт в отдел "ПДТСЕУ" в дирекция „Правна“, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията,
тел.: 02 9409 545,
e-mail: SStiliyanova@mtitc.government,bg