Дирекция "Човешки ресурси"

Функции

 1. Изготвя длъжностното и поименното разписание в министерството, изготвя и актуализира работните заплати в министерството;
 2. Организира дейността по набиране на служители и провеждане на конкурси по реда на Кодекса на труда и на Закона за държавния служител в министерството;
 3. Изготвя актове и документи, свързани с възникването, изменянето, прекратяването и регистрирането на служебните и трудовите правоотношения със служителите в министерството, води и съхранява трудовите и служебните досиета на служителите;
 4. Отчита отпуските и приема заявленията на служителите за ползването им, издава и заверява служебни и трудови книжки, приема болнични листове и ги предава в счетоводството; подготвя документи за пенсиониране на служителите;
 5. Осигурява методическа, организационна и техническа помощ по разработването и актуализирането на длъжностните характеристики на служителите в министерството;
 6. Планира и организира обучение с цел повишаване квалификацията на служителите в министерството;
 7. Участва в организирането и внедряването на система за оценка на трудовото изпълнение на служителите в министерството;
 8. Организира и осъществява дейности по социална политика;
 9. Разработва и актуализира документи в областта на човешките ресурси;
 10. Извършва вписване в регистъра на административните структури по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията;
 11. Извършва проучвания сред служителите, анализира и информира преките ръководители по прилагането на етичните правила за поведение на служителите в министерството;
 12. Участва в отрасловите и браншовите съвети по условия на труд;
 13. Организира работата на отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в министерството по въпросите на социалната политика в областта на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
 14. Организира и контролира дейността на министерството в областта на политиката за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 15. Съхранява дисциплинарните дела, образувани и разглеждани от Дисциплинарния съвет;
 16. Води регистър на декларациите (за съвместимост) по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси по отношение на служителите в администрацията и ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
 17. Води регистър на декларациите (за имотно състояние) по чл. 29 от Закона за държавния служител и чл. 107а от Кодекса на труда по отношение на служителите в администрацията и ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра.