Дирекция "Цифрова свързаност"

Функции

1. разработва, координира, актуализира и следи за осъществяването на стратегически, планови и програмни документи за развитие на цифровата свързаност;

2. участва в разработването на нормативни актове в областта на цифровата свързаност;

3. организира, координира и анализира статистическата информация, необходима за формиране на националната политика в областта на цифровата свързаност;

4. подпомага министъра в дейността му по провеждане на държавната политика в областта на цифровата свързаност;

5. изготвя позиции, анализи, становища и информации по въпроси в областта на цифровата свързаност;

6. участва със свои представители в работата на комитети, подкомитети, съвети, работни групи и други работни форуми на институциите на ЕС, както и в международните и европейските организации, в областта на цифровата свързаност;

7. участва със свои представители в работни групи, съвети и комитети на национално ниво в областта на електронните съобщения и цифровата свързаност, в т. ч. при изпълнението на приоритетите на Националната програма за развитие България 2030, работните групи към Съвета по европейските въпроси, в комитети за наблюдение на оперативни програми и др.;

8. следи за напредъка и участва в реализирането на заложените цели и задачи в областта на електронните съобщения и цифровата свързаност в Актуализирания план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение „Свързана България“, Приоритет 8 „Цифрова свързаност“ на Националната програма за развитие (НПР) България 2030, Национален стратегически документ „Цифрова трансформация на България за периода 2020 – 2030 г.“, с изключение на Единна електронна съобщителна мрежа в Държавна агенция „Национална сигурност“ и др.;

9. проучва и анализира европейския опит и тенденции по отношение на развитието на политиката в областта на цифровата свързаност с цел прилагането им в процеса на разработване и реализиране на националната политика в областта;

10. участва в управляващите комитети на програми на Европейския съюз в областта на цифровата свързаност и подпомага българското участие;

11. подпомага министъра при изпълнението на функциите му като Единна информационна точка по смисъла на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ), като:

а) осигурява разработването и поддържането на информационен портал Единна информационна точка;

б) осигурява достъп на мрежовите оператори до информация за: процедури и нормативни актове, съществуваща физическа инфраструктура за разполагане на мрежи, включително високоскоростни електронни съобщителни мрежи, планирани или текущи дейности по строителство, разполагане и монтаж, образци на документи, необходими за получаване на разрешения или други актове, които са свързани с изграждането на физическа инфраструктура и др.;

в) разглежда заявления и придружаващите документи за регистрация на електронни съобщителни мрежи, изградени по реда на ЗЕСМФИ, и след установяване на съответствие с нормативните изисквания ги регистрира;

г) води, поддържа и актуализира регистри и/или информационни масиви;

д) осъществява контрол на дейностите по ЗЕСМФИ;

12. изпълнява функциите на национална компетентна служба в областта на широколентовия достъп за България (BCO Bulgaria), като подкрепя търсенето и използването на мрежи с много висок капацитет, извършва експертно консултиране на заинтересовани страни и др., като работи за подобряване на покритието в периферни, слабо населени и селски райони с цел преодоляване на цифровото разделение;

13. поддържа актуализирана база данни за широколентова инфраструктура от следващо поколение, която включва информация за наличност и географско разположение на инфраструктурата на операторите по региони;

14. изготвя бази данни за географски проучвания и прогноза за покритието на широколентовите мрежи, включително мрежи с много голям капацитет на територията на страната, съгласно разпоредбите на Закона за електронните съобщения (ЗЕС);

15. осигурява възможност на крайните ползватели да определят наличността и свързаността в определен район с необходимата степен на подробност съгласно разпоредбите на ЗЕС;

16. осигурява надграждането на капацитета на Единната информационна точка с цел осигуряване на междусекторна координация;

17. участва в подготовката и изпълнението на проекти за развитие на цифрова свързаност, включително финансирани от бюджета на министерството, от международни финансови институции и от фондове на Европейския съюз;

18. развива, поддържа контакти и консултира българския бизнес при определянето на държавната и инвестиционната политика в областта на цифровата свързаност;

19. подпомага министъра в областта на киберсигурността в рамките на неговата компетентност;

20. разработва и отчита напредъка по изпълнение на Пътната карта за България към Общия инструментариум на Съюза за насърчаване на свързаността (Connectivity Toolbox);

21. участва в изготвяне на предложения за годишните доклади на Digital Economy and Society Index (DESI) в областта на цифровата свързаност;

22. координира изпълнението на Механизма за свързване на Европа, цифров сектор (CEF2 Digital) и осъществява връзката с Европейската комисия, както и със заинтересованите български организации;

23. участва в изпълнението на програма „Цифрова Европа“ и осъществява връзка с Европейската комисия, както и със заинтересовани български организации;

24. участва в разработването на стратегически документи, свързани с цифровата свързаност;

25. участва в заседания на Европейския алианс за индустриални данни, периферни изчисления и облачни технологии към Европейската комисия и подпомага българското участие в алианса в областта на цифровата свързаност;

26. участва в заседания на комитети и работни групи към ЕК в областта на цифровата свързаност;

27. участва в актуализирането и ежегодното отчитане в рамките на Работна група 31 „Европейски семестър“ на Националната програма за реформи на Република България.“