Дирекция "Канцелария"

Функции

 1. организира и осъществява деловодната обработка посредством автоматизирана информационна система, включително система за архивиране и съхраняване на кореспонденцията и документацията на министерството;
 2. завежда, проучва и насочва по компетентност входящата кореспонденция;
 3. извършва справки и изготвя заверени копия на документи, съхранявани в деловодния и учрежденския архив;
 4. следи за изпълнението на резолюциите на политическия кабинет и на главния секретар и изготвя справки за неизпълнените в срок задачи;
 5. организира съгласуването и внасянето за заседание на Министерския съвет на проекти на актове на Министерския съвет;
 6. осигурява необходимата информация на членовете на политическия кабинет и на главния секретар, свързана със заседанията на Министерския съвет;
 7. координира с второстепенните разпоредители с бюджет към министъра техническата дейност, свързана с подготовката на материали за заседанията на Министерския съвет;
 8. поддържа архив на внесените, разгледаните и приетите от Министерския съвет проекти на актове;
 9. обобщава и оформя предложенията на министерството за включване в законодателната и оперативната програма на Министерския съвет, изготвя периодични отчети за изпълнението им;
 10. организира информирането на дирекциите относно актовете на Министерския съвет, отнасящи се до дейността на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
 11. изготвя анализи, справки и отчети за дейността на министерството по Закона за административното обслужване на физическите и юридическите лица;
 12. организира приемна на министерството по постъпили жалби и писма на граждани;
 13. организира и осигурява дейностите по разглеждането и решаването на сигналите и предложенията на гражданите и организациите, както и по административното обслужване на физически и юридически лица.