Дирекция "Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия"

Функции

Дирекция „Концесии и контрол върху дей­ността на търговските дружества и държав­ните предприятия“:

 1. организира и осъществява концесионната политика и дейността по предоставяне на концесии върху обектите на железопътната инфраструктура - държавна собственост, включително земята, върху която са изградени или която е предназначена за изграждането им, цели или технологично обособени части от пристанища за обществен транспорт с национално значение и граждански летища за обществено ползване;
 2. осъществява регулиращи, координиращи, контролни и информационни функции във връзка с процеса на концесиониране;
 3. подготвя документите и организира провеждането на процедури за предоставяне на концесии върху обектите по т. 1 съвместно с други дирекции на министерството;
 4. организира и осъществява контрол върху договорите за предоставяне на концесии върху обектите по т. 1;
 5. подпомага министъра при упражняване правата на държавата върху дялове или акции на търговски дружества в транспорта и съобщенията, както и при упражняване на правата му като орган на управление на държавните предприятия в областта на транспорта и съобщенията;
 6. анализира финансово-икономическото състояние на търговските дружества и държавните предприятия, в които министърът представлява държавата в общото събрание или упражнява правата на едноличния собственик на капитала;
 7. подготвя методически разработването на бизнес планове и програми за финансово оздравяване от дружествата и държавните предприятия и осъществява методическо ръководство по въпросите, свързани с финансово-икономическото състояние на дружествата и предприятията по т. 6;
 8. следи за изпълнението на икономическите показатели от бизнес плановете и програмите по т. 7; определя целеви икономически показатели от бизнес плановете, които се включват в договорите за възлагане на управлението, и информира министъра;
 9. следи за изпълнението на възложените задачи от страна на органите на управление и контрол на държавните предприятия и едноличните търговски дружества, в които министърът упражнява правата на едноличния собственик на капитала, като извършва проверки за изпълнението на поставените задачи; информира министъра за резултатите от проверките;
 10. организира работата по получаването, съхраняването и ползването на годишните счетоводни отчети на държавните предприятия и търговските дружества, в които министърът представлява държавата в общото събрание или упражнява правата на едноличния собственик на капитала;
 11. анализира годишните счетоводни отчети, изготвя становища и протоколи за приемане на годишните счетоводни отчети, разпределянето на печалбата, даването на тантиеми за управителните органи, приемането на докладите на експерт-счетоводителите и освобождаването от отговорност на управителните органи за съответната финансова година на едноличните търговски дружества, в които министърът упражнява правата на едноличния собственик на капитала, и на държавните предприятия, в които министърът представлява държавата в общото събрание;
 12. извършва анализ на докладите на Агенцията за държавна финансова инспекция и когато са налице основания за това, изготвя предложения за санкциониране на органите на управление на едноличните търговски дружества, в които министърът упражнява правата на едноличния собственик на капитала, и в търговските дружества с мажоритарно държавно участие в капитала;
 13. организира проверки и текущ контрол на едноличните търговски дружества, в които министърът упражнява правата на едноличния собственик на капитала, и в търговските дружества с мажоритарно държавно участие в капитала и на държавните предприятия, в които министърът представлява държавата в общото събрание, и оказва съдействие при контактите с Агенцията за държавна финансова инспекция, с данъчната администрация, с Националния осигурителен институт и с Националната агенция за приходите;
 14. изработва становища за едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала по въпросите, по които министърът взема решения или дава разрешения съгласно Търговския закон и Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с Постановление № 112 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 51 от 2003 г.);
 15. съставя и поддържа регистър на държавните предприятия и едноличните търговски дружества, в които министърът упражнява правата на едноличния собственик на капитала, и осъществява координация по него с Националния статистически институт;
 16. подпомага министъра в рамките на неговата компетентност при приватизацията на търговските дружества в областта на транспорта, информационните технологии и съобщенията; осъществява взаимодействие с Комисията за финансов надзор и с Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
 17. подготвя актовете за преобразуване на търговските дружества;
 18. подпомага министъра при провеждане политиката на министерството по отношение на търговските дружества, обявени в ликвидация или в несъстоятелност, и по отношение на държавните предприятия;
 19. предприема необходимите действия по възстановяване правата на собственост, обезщетяване или компенсиране на собствениците по реда на Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти и по отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия във връзка с преходните и заключителните разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.