Дирекция "Съобщения"

Функции

 1. Изготвя и актуализира политиката в областта на електронните съобщения;
 2. Изготвя стратегии, програми и планове в областта на електронните съобщения;
 3. Подпомага Съвета по националния радиочестотен спектър при изготвяне и предлагане за приемане от Министерския съвет на държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър и осъществява провеждането й;
 4. Участва в изготвянето и актуализирането на Национален план за разпределение на радиочестотния спектър;
 5. Участва във формирането и осигурява провеждането на държавната политика при ползването на "ограничен ресурс" - радиочестотен спектър, позициите на геостационарната орбита, определени за Република България, съгласно международните споразумения и номерационен капацитет;
 6. Администрира Съвета по националния радиочестотен спектър при осъществяване управлението на радиочестотния спектър и позициите на геостационарната орбита с цел ефективното им ползване при съобразяване с интересите на националната сигурност съгласно функциите му по Закона за електронните съобщения;
 7. Участва в работни групи от представители на ползватели на радиочестотен спектър за решаване на проблеми, свързани с електромагнитната съвместимост;
 8. Проучва и анализира европейските и световните тенденции в развитието на електронните съобщения и в развитието на нови електронни съобщителни мрежи и/или услуги;
 9. Участва в работата на международните и европейските организации, свързани с електронните съобщения, управлението и разпределението на радиочестотния спектър и позициите на геостационарната орбита;
 10. Проучва и анализира европейските стандарти с цел прилагането им в областта на електронните съобщения;
 11. Участва в разработването и въвеждането на стандарти, технически изисквания и спецификации;
 12. Ръководи дейността на Работна група 17 "Телекомуникации и информационни технологии";
 13. Участва в подготовката и изпълнението на програми и проекти за развитие на съобщенията, включително финансирани от бюджета на министерството, от международни финансови институции и от структурни фондове на Европейския съюз;
 14. Подпомага министъра при осъществяване на международна регистрация на радиочестоти и радиочестотни ленти, както и на радиосъоръженията, които ги използват;
 15. Подпомага министъра при осъществяване на международно координиране на радиочестоти и радиочестотни ленти, както и на радиосъоръженията, които ги използват за нуждите на националната сигурност и отбраната;
 16. Участва в изготвянето на проекти на законови и подзаконови нормативни актове в областта на електронните съобщения и пощенските услуги;
 17. Участва в работата на комитети и подкомитети на Европейската комисия във връзка с членството на Република България в Европейския съюз;
 18. Организира въвеждането и прилагането на решения и препоръки на Европейската комисия в областта на електронните съобщения;
 19. Разработва и актуализира проект на секторна пощенска политика;
 20. Участва в изготвянето и провеждането на държавната политика за предоставяне на универсалната пощенска услуга;
 21. Формира стратегията за либерализиране на пощенските услуги и планира етапността при хармонизирането с европейските изисквания за либерализация;
 22. Проучва и анализира европейските стандарти и норми за качество на пощенските услуги;
 23. Участва в провеждането на държавната политика в рамките на Всемирния пощенски съюз и европейските структури по управление на пощенските услуги;
 24. Участва в изготвянето на годишен тематичен план за издаване на пощенски марки и на годишен тематичен план за издаване на пощенски продукти;
 25. Участва в издаването, пускането в употреба и изваждането от употреба на български пощенски марки и пощенски продукти;
 26. Организира и участва в дейността по международния обмен на пощенски марки;
 27. Организира и контролира дейността на националното маркохранилище.
 28. Изготвя позиции, анализи и информации по въпроси на Европейския съюз в областта на съобщенията.