Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт

Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт независим специализиран държавен орган към Министерския съвет, самостоятелно юридическо лице по чл. 60, ал. 1 от Закона за администрацията със седалище в гр. София.

Бордът осъществява дейност по разследване на:

1. авиационни събития: авиационни произшествия, сериозни инциденти и инциденти с граждански въздухоплавателни средства на територията на Република България, териториалните води и обслужваното въздушно пространство съгласно поетите от Република България международни ангажименти, независимо от държавата на регистрация на въздухоплавателните средства;

2. много тежки морски произшествия, а във всички останали случаи на морски произшествия и инциденти – след преценка от управителния орган на борда въз основа на експертното становище на инспекторите по разследването от борда;

3. тежки железопътни произшествия, както и по своя преценка – разследване на произшествия и инциденти, които при различна обстановка са могли да доведат до последиците на тежките железопътни произшествия, и на произшествия и инциденти извън посочените.

В областта на разследване на авиационните събития инспекторите​:

 1. изпълняват функции по разследване на авиационни събития, докладване и публикуване на резултатите от разследването с оглед последващото им предотвратяване;
 2. прилагат система за докладване на авиационни събития, авиационни произшествия и инциденти;
 3. участват в работата на създадените комисии за разследване;
 4. изготвят електронна база данни за авиационните събития;
 5. изготвят и разпространяват информация за разследваните авиационни събития;
 6. анализират действията на физическите и на юридическите лица в областта на въздухоплаването и функционирането на въздухоплавателните средства, обектите и съоръженията, свързани с настъпилото събитие;
 7. имат право на достъп до всички въздухоплавателни средства, летища, летателни площадки, летищна обслужваща техника, аеронавигационни и други съоръжения, свързани с разследваното събитие, на територията на страната независимо от собствеността им;
 8. изискват обяснения от членовете на екипажа, от всички лица от администрации, авиационни оператори, летища, ръководство на въздушното движение и от организации за техническо обслужване и анализират функционирането на въздухоплавателните средства, оборудването, съоръженията и свързаните с настъпилото събитие полетни записващи устройства и обслужващ персонал;
 9. анализират информацията, събрана въз основа на разследваните събития, като правят писмени предписания за осигуряване безопасността на полетите;
 10. водят архив за проведените разследвания.

В областта на разследване на авиационните събития след получаване на уведомление за възникнало събитие членът на управителния съвет на борда с компетентност за разследване на авиационни събития анализира информацията и класифицира събитието за предприемане на последващи действия.

В областта на разследване на морски произшествия и инциденти в морските пространства на Република България, произшествия и инциденти с морски кораби, намиращи се във вътрешните водни пътища на Република България, и речни кораби, плаващи във вътрешните морски води и в териториалното море на Република България, морски произшествия и инциденти, засегнали кораб, плаващ под българско знаме, независимо от мястото на произшествието, както и морски произшествия и инциденти, засегнали други значими интереси на Република България, независимо от мястото на произшествието и знамето, под което плават засегнатите кораби, след получаване на уведомление за възникнало морско произшествие или инцидент членът на управителния съвет на борда с компетентност за разследване на морски произшествия и инциденти анализира информацията и класифицира събитието за предприемане на последващи действия.

В областта на разследване на морски произшествия и инциденти в морските пространства на Република България, произшествия и инциденти с морски кораби, намиращи се във вътрешните водни пътища на Република България, и речни кораби, плаващи във вътрешните морски води и в териториалното море на Република България, морски произшествия и инциденти, засегнали кораб, плаващ под българско знаме, независимо от мястото на произшествието, както и морски произшествия и инциденти, засегнали други значими интереси на Република България, независимо от мястото на произшествието и знамето, под което плават засегнатите кораби, инспекторите:

 1. извършват разследване на произшествия и инциденти, като участват в назначена комисия за разследване;
 2. прилагат система за докладване при възникване на произшествия и инциденти;
 3. изготвят и разпространяват информация за произшествия и инциденти в морските пространства на Република България, както и на произшествия и инциденти с морски кораби, намиращи се във вътрешните водни пътища на Република България, и речни кораби, плаващи във вътрешните морски води и в териториалното море на Република България;
 4. анализират действията на физическите и юридическите лица и функционирането на плавателните съдове и съоръженията, свързани с настъпило произшествие или инцидент;
 5. осъществяват контакти във връзка с разследването и осигуряват взаимодействие със съответните органи на страните - членки на Европейския съюз, или на страни извън него;
 6. ръководят се от препоръките на Международната морска организация и на Европейския съюз, заложени в техните актове, отнасящи се до разследването на морските произшествия и инциденти;
 7. уведомяват Международната морска организация и Европейската агенция за морска безопасност за възникналите произшествия и инциденти;
 8. имат право на пълен достъп до всички данни и информация, свързани с разследваното произшествие или инцидент, включително информация от засегнати корабособственици, оператори,  във връзка с разследваното произшествие или инцидент, както и да изискват и анализират обяснения от членове на екипажи, участвали в произшествието или инцидента;
 9. в окончателния си доклад от разследването правят препоръки по безопасността на корабоплаването, произтичащи от направените изводи при разследването на произшествието или инцидента;
 10. водят архив за възникналите произшествия и инциденти и проведените разследвания.

В областта на разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт след получаване на уведомление за възникнало железопътно произшествие или инцидент на железопътната инфраструктура на Република България членът на управителния съвет на борда с компетентност за разследване на железопътни произшествия  анализира информацията и класифицира събитието за предприемане на последващи действия.

Инспекторите по разследване на железопътни произшествия и инциденти:

 1. извършват разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт, като участват в назначена комисия за разследване;
 2. прилагат система за докладване на произшествия и инциденти;
 3. уведомяват Европейската железопътна агенция за всяко разследвано железопътно произшествие или инцидент;
 4. имат право на незабавен достъп до мястото на произшествието, както и до участвалия подвижен състав, железопътната инфраструктура, осигурителната техника, документите и устройствата за обективен контрол;
 5. имат право на достъп до използване съдържанието на данните от записващите устройства на возилата и записите за регистриране на функционалното състояние на системата за сигнализация и контрол на движението;
 6. имат право на достъп до всички доказателствени материали, свързани с разследването, както и достъп до показанията на персонала и експертизите на пострадалите, за което получават съдействие от държавните органи, чиито функции по компетентност са свързани с произшествието;
 7. анализират действията на физическите и юридическите лица в областта на железопътния транспорт и функционирането на подвижния железопътен състав, обектите и съоръженията на инфраструктурата, свързани с произшествието или инцидента;
 8. изискват и анализират обяснения от участниците в произшествието или инцидента, от очевидци, както и от други лица, свързани с произшествието или инцидента;
 9. осъществяват контакт с органите за разследване на железопътни произшествия на други държави за участие на експерти в случай на тежко железопътно произшествие, когато е необходимо;
 10. в окончателния доклад за разследваното произшествие или инцидент дават препоръки за безопасност, произтичащи от установените причини при разследваното произшествие или инцидент;
 11. създават електронна база данни за железопътните произшествия и инциденти;
 12. водят архив за проведените разследвания.

Служителите в борда притежават инспекторски карти, издадени от председателя на управителния съвет на борда, по образец, утвърден от управителния съвет на борда.