Вие сте тук

Документи по мярката за финансова подкрепа на автобусните превозвачи

19.10.2020

  

Българските микро, малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози, могат да кандидатстват за финансова подкрепа от 10:00 ч. на 21.10.2020 г. до 17:00 ч. на 10.11.2020 г. Заявленията се подават изцяло по електронен път чрез ИСУН 2020 на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg в ОП „Иновации и конкурентоспособност“.

Целта е осигуряването на оперативен капитал за българските микро, малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози, за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19. Схемата е в изпълнение на процедура чрез директно предоставяне „BG16RFOP002-2.079 Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от (МТИТС)“.

Документи за кандидатстване по мярка BG16RFOP002-2.091 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ могат да бъдат намерени в приложените файлове, а крайният срок за задаване на въпроси по схемата, свързани с разяснения за кандидатстване е 28.10.2020 г.:

Прикачен файлРазмер
Microsoft Office document icon Условия за кандидатстване и условия за изпълнение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020362 KB
PDF icon Приложения № 1 „Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия“3.7 MB
Office spreadsheet icon Приложение № 1-1 „Справка за обобщените параметри на предприятие, което подава декларация по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП“55 KB
Microsoft Office document icon Указания за попълване на Декларацията за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия1.41 MB
Microsoft Office document icon Приложение № 2 „Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и изпълнение"234 KB
Microsoft Office document icon Приложение № 3 „Декларация за финансови данни“229 KB
Microsoft Office document icon Приложение№ 4 „Изрично пълномощно за подаване на заявлението за подкрепа“55.5 KB
Файл Приложение № 5 „Критерии и методология за оценка на проектните предложения“256.43 KB
PDF icon Приложение № 6 „Класификация на икономическите дейности /КИД - 2008/“2.03 MB
PDF icon Приложение № 7 „Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ"756.2 KB
Microsoft Office document icon Приложение № 8 „Общи условия към финансираните по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ"393.5 KB
Файл Приложение № 9 „Заявление за профил за достъп на ръководител на бенефициента до ИСУН 2020“46.94 KB
Файл Приложение № 10 „Заявление за профил за достъп на упълномощени от бенефициента лица до ИСУН 2020“50.43 KB
Microsoft Office document icon Приложение № 11 „Декларация за запознаване с определението за нередност“213.5 KB
Microsoft Office document icon Приложение № 12 „Декларация за съгласие данните на кандидата да бъдат предоставени от НАП на МТИТС по служебен път“220 KB
PDF icon ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.091 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“720.67 KB
PDF icon Разяснение № 2, съдържащо отговори по постъпили въпроси № 11 и № 12 от кандидати по процедура BG16RFOP002-2.091 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“499.96 KB
PDF icon Разяснение № 3 на въпроси от 13 до 18647.04 KB
PDF icon Разяснение № 4 на въпроси от 19 до 20572.19 KB