Декларации на лицата по § 2, ал. 1, т. 1-4 от ДР на ЗПКОНПИ, назначени след влизането в сила на закона (имена, започващи с буква "Г")