Декларации по § 2 от допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ