Отворени са 6 нови конкурса по програма „Цифрова Европа“

На 11 май 2023 г. са отворени 6 нови конкурси за подаване на предложения за проекти по програма „Цифрова Европа“ за укрепване на цифровите технологии и компетентности в Европейския съюз. Предложенията за проекти могат да се подават до 26 септември 2023 г.

Допустими кандидати са предприятия, публични администрации, университети и др. юридически лица от държавите членки или от асоциираните към програмата държави.

Европейското финансиране за тези конкурси е над 122 милиона евро за проекти:

  • в областта на данните с инвестиции в проекта „Геном за Европа“ (европейската инициатива „1+ Million Genomes“)  за създаване на европейска референтна база данни за генома;
  • в областта на инфраструктурата за периферни изчисления в облак;
  • за референтната рамка на ЕС за енергоспестяващи приложения, която ще улесни разработването на приложение, което да помогне на гражданите да намалят потреблението на енергия;
  • за мрежата от центрове за по-безопасен интернет, които ще помогнат на малолетните и непълнолетните лица да се справят с онлайн рисковете;
  • за центровете на Европейската обсерватория за цифрови медии (EDMO), допринасящи за борбата с дезинформацията в цяла Европа;
  • в областта на изкуствения интелект;
  • за насърчаване на задълбочените цифрови умения в областта на полупроводниците, както и за повишаване на цифровите умения на младите ученици с акцент върху младите момичета.

Информация за отворените конкурси и линковете към тях е представена схематично:

DIGITAL-2023-CLOUD-AI-04 DIGITAL-2023-CLOUD-AI-04-IPCEI-EXPLOIT Cloud IPCEI Exploitation Office
DIGITAL-2023-CLOUD-AI-04-AEROSEC Highly Secure Collaborative Platform for Aeronautics and Security Industry
DIGITAL-2023-CLOUD-AI-04-ICU-DATA Federated European Infrastructure for Intensive Care Units' (ICU) data
DIGITAL-2023-CLOUD-AI-04-GENOME Genome of Europe
DIGITAL-2023-CLOUD-AI-04-COORDINATEF Coordination of AI Sectorial Testing and Experimentation Facilities
DIGITAL-2023-CLOUD-AI-04-DEVELOPCITI Developing CitiVerse
           
DIGITAL-2023-CLOUD-DATA-04 DIGITAL-2023-CLOUD-DATA-04-DIGIPASS Digital Product Passport
           
DIGITAL-2023-SKILLS-04 DIGITAL-2023-SKILLS-04-SEMICONDUCTORS Reinforcing Skills in semiconductors
DIGITAL-2023-SKILLS-04-BOOSTINGDIGIT Boosting digital skills of young pupils, in particular girls
           
DIGITAL-2023-DEPLOY-04 DIGITAL-2023-DEPLOY-04-NETWORK-OF-SICs Network of Safer Internet Centres (SICs)
DIGITAL-2023-DEPLOY-04-EDMO-HUBS European Digital Media Observatory (EDMO) - national and multinational hubs
           
DIGITAL-2023-DEPLOY-BESTUSE-TECH-04 DIGITAL-2023-DEPLOY-BESTUSE-TECH-04-ENERSAVING EU Energy Saving Reference Framework
           
DIGITAL-2023-PROGRAM-SUPPORT-04 DIGITAL-2023-PROGRAM-SUPPORT-04-DISSEM-EXPLOIT Support to Dissemination and Exploitation (D&E)
DIGITAL-2023-PROGRAM-SUPPORT-04-NETWORK-NCPs Supporting the Network of National Contact Points (NCPs)

Подробна информация за конкурсите може да се намери тук

Конкурсите в областта на киберсигурността се очаква да бъдат отворени на 25 май 2023 г., с краен срок за кандидатстване – 26 септември 2023 г.

Предложенията за проекти се подават на английски език – електронно през портала на ЕК „Funding and Tenders portal“

Информация за програма „Цифрова Европа“ е достъпна тук.

Оценката на подадените проекти по отворените в момента конкурси ще се извърши през октомври-ноември 2023 г., а споразуменията за отпускане на безвъзмездна помощ се очаква да бъдат подписани през юни 2024 г.

За допълнителна информация за конкурсите може да се обръщате към Ели Канева – държавен експерт в дирекция „Цифрова свързаност“ и национално контактно лице по програма „Цифрова Европа“ на тел. 9409 284 или на email: ekaneva@mtc.government.bg.