Отворени са конкурси за подаване на проекти по програма „Цифрова Европа“

На 21 ноември 2023 г. са отворени нови конкурси за подаване на предложения за проекти по програма „Цифрова Европа“ в областта на цифровите умения. Предложенията за проекти могат да се подават до 21 март 2024 г.

Отворените конкурси са по темите:

DIGITAL-2023-SKILLS-05-SPECIALEDU – Специализирани образователни програми в ключови области (Specialised Education Programmes in Key Capacity Areas)

Целта е да се създадат и предоставят специализирани образователни програми във висшето образование, като например бакалавърски и магистърски програми (на ниво 6,7 по Международната стандартна класификация на образованието (ISCED) или еквивалентно), както и разработване на свързани самостоятелни модули/курсове (онлайн или присъствени), които водят до сертифициране. Изборът на видовете програми, учебни планове и модулите за учене е предоставен на консорциума. Учебното съдържание на програмите и курсовете, които трябва да бъдат разработени и проведени трябва да се съсредоточи върху една или няколко ключови области (списъкът не е изчерпателен, но тези области ще бъдат приоритизирани): изкуствен интелект, блокчейн, облачни технологии, киберсигурност, данни, разширена реалност, Интернет на нещата, микроелектроника, фотоника, квантови технологии, роботика. Консорциумът следва да включва висши учебни заведения, научно-изследователски центрове, центрове за високи постижения, представители на индустрията (напр. стартиращи предприятия). Консорциумът трябва да се състои минимум от 6 независими юридически лица от 5 различни държави членки и да са изпълнени условията: поне 3 учебни заведения, издаващи дипломи за висше образование от 3 различни държави членки; поне 2 МСП и поне един научноизследователски център или център за високи постижения в една от ключовите области, посочени по-горе. Индикативната продължителност на проектите е 48 месеца. Бюджет – 30 млн. евро, финансиране от ЕК – 50 % , максимален грант от ЕК за проект – до 10 млн. евро.

DIGITAL-2023-SKILLS-05-SPECIAL-PROGEDU – Специализирани образователни програми в ключови области – анализ на задълбочените цифрови умения (Specialised Education Programmes in Key Capacity Areas - Advanced digital skills analysis)

Анализите трябва да дадат обща представа за това как се развиват нуждите на частния и публичния сектор от съвременни цифрови умения в ключови технологични области и конкретни сектори. Тези анализи следва да се извършват всяка година и следва да доведат до препоръки, най-вече по отношение на това кои ключови цифрови области и кои конкретни сектори следва да бъдат приоритизирани в бъдещите работни програми на програмата „Цифрова Европа“ в областта на цифровите умения. Консорциумът трябва да се състои минимум от 4 независими юридически лица от 4 различни държави членки. Индикативната продължителност на проектите е 48 месеца. Бюджет – 2 млн. евро, финансирането от ЕК – 100 % , максимален грант от ЕК за проект – до 2 млн. евро.

Подробна информация за конкурсите може да се намери тук.

Предложенията за проекти се подават на английски език – електронно през портала на ЕК “Funding and Tenders portal“.

Оценката на подадените проекти ще се извърши през април-май 2024 г., а споразуменията за отпускане на безвъзмездна помощ се очаква да бъдат подписани през декември 2024 г.

За допълнителна информация за конкурсите може да се обръщате към Ели Канева – държавен експерт в дирекция „Цифрова свързаност“ и национален представител в Комитета по програма „Цифрова Европа“ на тел. 9409 284 или на email: ekaneva@mtc.government.bg.