Отворени са нови конкурси по програма „Цифрова Европа“ за пространства за данни, цифрови умения, изкуствен интелект, здравеопазване и езикови технологии

На 29 февруари 2024 г. са отворени нови конкурси за подаване на предложения за проекти по Работна програма 2024 за програма „Цифрова Европа“ за пространства за данни, цифрови умения, изкуствен интелект, здравеопазване, езикови технологии и др.

Конкурс DIGITAL-2024-CLOUD-DATA-06-SKILLS – Data Space for Skills 

Целта е да се разработи, тества и внедри сигурно и надеждно пространство за данни за умения. Бази данни с предложения за работа, квалификации, възможности за обучение, списъци с учебни програми и сертификати, описание на темите, изучавани на всички нива на образование и обучение, могат да помогнат за по-добро определяне на човешките ресурси, бизнеса, заетостта, както и на стратегиите за образование и обучение.  Бюджет– 3 млн. евро, максимална сума на безвъзмездна помощ (грант) за проект – 3 млн. евро, финансиране – 50 %. Продължителност на проектите – 36 месеца. Предложенията за проекти трябва да се подадат от консорциум, състоящ се от минимум 4 независими юридически лица от 4 различни държави членки. Целеви заинтересовани страни – училища, институции за висше образование, институции за професионално образование и обучение, други доставчици на образование и обучение, предприятия, агенции по заетостта, търговски и индустриални асоциации и др.

Конкурс DIGITAL-2024-CLOUD-DATA-06-MANUFSPACE – Data Space for Manufacturing

Целта е значително разширяване на внедряването и използването на пространството за данни за производството чрез достигане на критична маса от производствени индустрии, споделящи индустриални данни и подобряване на веригите на стойността между доставчиците. Бюджет – 13 млн. евро, максимална сума на безвъзмездна помощ (грант) за проект – между 3 и 4 млн. евро, финансиране – 50 %. Продължителност на проектите – между 24 и 36 месеца. Предложенията за проекти трябва да се подадат от консорциум, състоящ се от минимум 3 независими юридически лица от 3 различни държави членки. Целеви заинтересовани страни – юридически лица, с фокус върху производствените малки и средни предприятия (МСП) и предприятия със средна капитализация, машиностроителната промишленост, ИТ компании и интегратори и свързаните индустриални асоциации.

Конкурс DIGITAL-2024-CLOUD-DATA-06-HEALTHCARE-AI - Support for Health Data Access Bodies to foster efficient pathways for AI in healthcare 

Целта е да се намали времето за пускане на пазара и да се насърчи разработването на нови базирани на изкуствен интелект (ИИ) здравни продукти и услуги, които значително подобряват безопасността и благосъстоянието на пациентите, като същевременно запазват поверителността и сигурността. Бюджет – 4 млн. евро, максимална сума на безвъзмездна помощ (грант) за проект – 4 млн. евро, финансиране – 100 %. Продължителност на проектите – 36 месеца. Предложенията за проекти трябва да се подадат от консорциум, състоящ се от минимум 6 независими юридически лица от 3 различни държави членки. Целеви заинтересовани страни – органи за достъп до здравни данни, органи от обществения сектор, академичните среди, доставчици на здравни услуги, МСП за здравни технологии,  стартиращи фирми и др.

Конкурс DIGITAL-2024-AI-06-IMAGING – AI in support of Quantum-Enhanced Metabolic Magnetic Resonance Imaging Systems 

Целта е да се разработи и експериментално валидира в болнична среда по-прецизен и по-бърз инструмент за изследване, диагностика, лечение и проследяване на рак и/или неврологични заболявания (като болест на Алцхаймер и множествена склероза) чрез подобряване на съществуващите ядрено-магнитни резонансни (ЯМР) системи с квантово подобрени и техники на ИИ.  Бюджет – 5 млн. евро, максимална сума на безвъзмездна помощ (грант) за проект – 5 млн. евро, финансиране – 50 % (за МСП – 75 %). Продължителност на проектите – между 36 и 48 месеца. Предложенията за проекти трябва да се подадат от консорциум, състоящ се от минимум 4 независими юридически лица от 3 различни държави членки. Целеви заинтересовани страни – индустриални партньори (включително МСП), болници и медицински центрове научноизследователски организации и др.

Конкурс DIGITAL-2024-AI-06-LANGUAGE-01 – Alliance for Language Technologies  

Изграждането на екосистема около големи основни езикови модели и модели на ИИ в Европа ще осигури по-добра автономност за използването и споделянето на европейски данни и ще намали зависимостта на ЕС от технологии извън Европа. Чрез обединяването на усилията на държавите членки, това действие пряко ще допринесе за запазването на езиковото и културното многообразие в Европа, като същевременно ефективно прилага целите на Европейската обща инфраструктура за данни. Целта е да се подпомогне събирането на езикови данни и адаптирането на съществуващи езикови модели към специфични езици, области или отрасли, за да се подпомогне въвеждането на най-новите езикови технологии. Бюджет– 20 млн. евро, максимална сума на безвъзмездна помощ (грант) за проект – 20 млн. евро, финансиране – 50 %. Продължителност на проектите – между 24 и 36 месеца. Предложенията за проекти трябва да се подадат от Алианса за езикови технологии (Alliance for Language Technologies), а консорциумът да се състои от минимум 3 независими юридически лица от 3 различни държави членки или от Европейски консорциум за цифрова инфраструктура (EDIC) от поне 3 държави членки. Целеви заинтересовани страни – публични и частни организации, МСП, структури с достъп до голям изчислителен капацитет, публични и/или частни доставчици на данни (като например медийната или издателската индустрия).

Конкурс DIGITAL-2024-AI-06-LANGUAGE-02 – Alliance for Language Technologies 

Целта е да се подпомогне координирането на екосистемата на европейските езикови технологии. Дейностите за координация и подкрепа (CSA) ще се извършват в тясно сътрудничество с национални инициативи, пространства за данни, платформа за ИИ по заявка, съоръжения за тестване и експерименти, цифрови иновационни хъбове, съвместното предприятие EuroHPC и в синергия с модела на отворен код. Бюджет – 4 млн. евро, максимална сума на безвъзмездна помощ (грант) за проект – 4 млн. евро, финансиране – 100 %. Продължителност на проектите – между 24 и 48 месеца. Предложенията за проекти трябва да се подадат от Алианса за езикови технологии (Alliance for Language Technologies), няма специфично изискване за създаване на консорциум.

Конкурс DIGITAL-2024-AI-06-FINETUNE – Making available a high performing open-source European foundation model for fine-tuning  

Целта е да се предостави високоефективен европейски основен езиков модел с отворен код за последваща фина настройка. Бюджет – 25 млн. евро, максимална сума на безвъзмездна помощ (грант) за проект – 25 млн. евро, финансиране – 50 % (за МСП – 75 %). Продължителност на проектите – между 24 и 36 месеца. Предложенията за проекти трябва да се подадат от консорциум, състоящ се от минимум 4 независими юридически лица от 3 различни държави членки. Целеви заинтересовани страни – юридически лица с опит в разработването на основни езикови модели: частни компании, включително МСП и стартиращи фирми, научноизследователски и технологични организации, организации за висше образование и EDIC или комбинация от тях.

Конкурс DIGITAL-2024-ADVANCED-SKILLS-06-WOMEN - Girls and Women in Digital

Целта е да се засили участието на момичетата и жените в цифровия сектор. Бюджет – 2 млн. евро, максимална сума на безвъзмездна помощ (грант) за проект – 2 млн. евро, финансиране – 100 %. Продължителност на проектите – 24 месеца. Предложенията за проекти трябва да се подадат от консорциум, състоящ се от минимум 3 независими юридически лица от 3 различни държави членки. Целеви заинтересовани страни – научни организации, гражданско общество, бизнес и др.

Конкурс DIGITAL-2024-AI-ACT-06-INNOV – EU AI Innovation Accelerator preparatory action 

Конкурс DIGITAL-2024-AI-ACT-06-SANDBOX – AI regulatory sandboxes: EUlevel coordination and support  

DIGITAL-2024-AI-ACT-06-TESTAI – Pilot action for the establishment of future Union Testing Facilities in AI  

Конкурс DIGITAL-2024-CLOUD-AI-06-EDGE – Reference deployments of European cloud-edge services (Industrial IoT Edge and Telco Edge developments) 

Конкурс DIGITAL-2024-CLOUD-AI-06-GREENDEAL – European Green Deal Data Space  

Конкурс DIGITAL-2024-CLOUD-AI-06-ENERSPACE – Energy Data Space   

Конкурс DIGITAL-2024-CLOUD-AI-06-MOBSPACE – Common European mobility data space 

Конкурс DIGITAL-2024-CLOUD-AI-06-HEALTHACCESS – Supporting patients’ access to their health data in the context of healthcare services for citizens across the EU  

Конкурс DIGITAL-2024-CLOUD-AI-06-HEALTHRECORD – Demonstrating the inservice use of the European Electronic Health Record Exchange Format (EEHRxF) in healthcare settings 

Конкурс DIGITAL-2024-BESTUSE-06-INNOV-ADMIN – Innovative and Connected Public Administrations 

Конкурс DIGITAL-2024-CLOUD-DATA-AI-06-COMPETENCE – Competence Centre for 3D 

Конкурс DIGITAL-2024-CLOUD-DATA-AI-06-GENOME – 1+ Million Genomes: sustainability and uptake 

Конкурс DIGITAL-2024-CLOUD-DATA-AI-06-AGRISPACE – Agricultural Data Space 

Конкурс DIGITAL-2024-ADVANCED-DIGITAL-06-SKILLS – Digital Skills and Jobs Platform 

Конкурс DIGITAL-ECCC-2024-DEPLOY-NCC-06-MS-COORDINATION – Deploying The Network of National Coordination Centres with Member States 

Предложенията за проекти се подават на английски език – електронно през портала на ЕК “Funding and Tenders portal най-късно до 29 май 2024 г.

Оценката на подадените проекти по конкурсите ще се извърши през юни-юли 2024 г., а споразуменията за отпускане на безвъзмездна помощ се очаква да бъдат подписани през февруари 2025 г.

За допълнителна информация може да се обръщате към Ели Канева – държавен експерт в Министерство на транспорта и съобщенията и национален представител в Програмния комитет по програма „Цифрова Европа“ на тел. 9409 284 или на email: ekaneva@mtc.government.bg.