В рамките на Програма „Цифрова Европа“ е отворен конкурс Центрове за по-безопасен интернет ( Safer Internet Centres (SICs)

В рамките на Програма „Цифрова Европа“ е отворен конкурс Центрове за по-безопасен интернет ( Safer Internet Centres (SICs). Инвестицията ще създаде паневропейска мрежа от центрове за безопасен интернет (SIC), която ще позволи на децата и младите хора да станат по-устойчиви цифрови потребители чрез дейности за повишаване на осведомеността в неформалното и формалното образование (напр. дейности за участие на младежи, семинари, посещения в класната стая , състезания). Родители, полагащи грижи, учители и други специалисти, работещи с деца, ще получат по-добро разбиране за рисковете и възможностите на децата да имат достъп до цифрово съдържание и услуги чрез информационни сесии, програми за обучение за обучители и онлайн и офлайн материали. Местните, национални и европейски участници ще получат навременна информация за възникващи рискове чрез услугата за гореща линия. Публичните органи, включително правоприлагащите агенции, ще имат достъп до ресурси и услуги, както и обмен с анализатори на гореща линия за разработване на по-добри превантивни мерки и за премахване на онлайн материали за сексуално насилие над деца (CSAM) по ефективен начин. Частният сектор ще се възползва от увеличените пазарни възможности за висококачествено онлайн съдържание и ще си сътрудничи с SIC чрез съвместни инициативи и кампании за повишаване на осведомеността като Деня на по-безопасния интернет.

Целта на темата е да подкрепи националните SIC (т.е. центрове, събиращи НПО, правителствени органи/агенции, организации от частния сектор) при предоставяне на информация за онлайн безопасността, образователни ресурси, инструменти за обществена осведоменост и услуги за консултиране и докладване (чрез специални телефонни линии и горещи линии) за млади хора, учители и родители. Дейностите, извършвани от SIC, ще помогнат на непълнолетните да се справят с онлайн рисковете и да станат медийно грамотни, устойчиви цифрови граждани и ще позволят на гражданите да съобщават анонимно онлайн материали за сексуално насилие над деца (CSAM).

Финансирането ще осигури финансовата устойчивост на европейските SICs, като позволи на консорциумите, на които е възложено, да предоставят най-малко: Център за повишаване на осведомеността сред  децата, родителите и учителите относно онлайн възможностите и рисковете. Фокусът ще бъде да се идентифицират и адресират възникващи рискове (напр. самостоятелно генерирано сексуализирано съдържание) и предизвикателства като проблеми с психичното и физическото здраве, свързани с използването на технологии (самонараняване, пристрастяване, възприемане на самоличността и представата за себе си ); Телефонна линия за съвети и подкрепа на родители и деца по въпроси, свързани с използването на цифрови технологии и услуги от деца; Гореща линия за справяне с CSAM (т.е. получаване, анализиране и обработка на доклади от такъв материал). Следва да се проучи допълнително и по-тясно сътрудничество с правоприлагащите органи и частния сектор.

Срокът за кандидатстване е 22.02.2022 г.

Повече информация може да намерите на https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2021-trust-01-saferinternet;callCode=DIGITAL-2021-TRUST-01;freeTextSearchKeyword=DIGITAL-2021;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState