Европейски цифрови иновационни центрове (хъбове)

С цел да се изясни разликата между цифровите иновационни центрове, които отговарят на критериите за допустимост по  програма "Цифрова Европа", и цифровите иновационни центрове, установени вследствие на съобщението „Цифровизиране на европейската промишленост“, които се финансират от други източници, цифровите иновационни центрове по "Цифрова Европа", следва да бъдат наричани европейски цифрови иновационни центрове. Европейските цифрови иновационни центрове следва да работят заедно като децентрализирана мрежа. Те ще служат като точки, в които ще се предоставя най-новият цифров капацитет, включително високопроизводителните изчислителни технологии, изкуственият интелект, киберсигурността, както и други съществуващи иновативни технологии.

Европейските цифрови иновационни центрове следва да развиват подходящи полезни взаимодействия с цифровите иновационни центрове, финансирани от програмите „Хоризонт Европа“ или други програми за научни изследвания и иновации, Европейския институт за иновации и технологии, както и с установени мрежи като европейската мрежа в подкрепа на предприятията или центровете InvestEU.

Центровете ще изпълняват следните функции: повишават осведомеността и предоставят или осигуряват достъп до експертен опит, ноу-хау и услуги в сферата на цифровата трансформация; подкрепят предприятията и организациите, за да повишават конкурентоспособността си; улесняват трансфера на експертни знания и ноу-хау между региони; предоставят или осигуряват достъп до тематични услуги, включително услуги, свързани с изкуствения интелект, високопроизводителните изчислителни технологии и киберсигурността и др. 

Европейските цифрови иновационни центрове са „not-for-profit“ и се очаква да предоставят услуги като:

  • Test before invest: експериментиране с нови цифрови технологии – софтуер и хардуер
  • Skills and training: програми за обучение на обучители, обмяна на обучителни материали и др.
  • Support to find investments: разработка на бизнес планове, програми за бизнес инкубатори и др.
  • An innovation ecosystem and networking opportunities – чрез различни дейности и събития

Европейските цифрови иновационни центрове обикновено са фокусирани от портфолио от услуги, свързан с повече от едно приложение, сектор и технология. Специализацията на цифровите иновационни центрове трябва да кореспондира на нуждите на региона и на стратегията за интелигентна специализация. Държавите членки трябва да са сигурни, че националните им стратегии подкрепят създаването на цифрови иновационни центрове и да осигурят необходимото съфинансиране за тях.

През първите две години от изпълнението на програма „Цифрова Европа“ трябва да се създаде първоначална мрежа от центрове, съставени от поне един център за държава членка. За тази цел всяка държава членка, в съответствие със своите национални процедури, определя кандидати чрез открит и състезателен процес въз основа на следните критерии:

a) подходящи компетентности, свързани с функциите на европейските цифрови иновационни центрове,

б) подходящ управленски капацитет, персонал и инфраструктура, необходими за изпълнението на функциите на центровете

в) оперативни и правни средства за прилагане на правилата за административното, договорното и финансовото управление, определени на равнището на Съюза;

г) подходяща финансова жизнеспособност, съответстваща на размера на финансовите средства на Съюза, които ще трябва да управлява, и когато е целесъобразно, доказана чрез гаранции, издадени за предпочитане от публичен орган.

Първа стъпка в създаването на Европейските цифрови иновационни центрове е държавите членки да изготвят списък с  цифрови иновационни центрове. След това Европейската комисия ще обяви конкурс за представяне на  проекти, в който ще могат да участват само центровете, идентифицирани в списъците на държавите членки (restricted call for proposals). Конкурсът ще изисква и сключване на споразумение за финансово рамково партньорство, с цел да се осигури дългосрочно сътрудничество между ЕК и хъбовете. Финансирането за успешните проекти ще бъде под формата на безвъзмездни средства. С цел да се опрости процедурата, финансирането от ЕК ще бъде чрез  ‘lump sums’, която ще подрива преките и непреки разходи на бенефициерите.  Изисква се съфинансиране от държавите членки –  50% от ЕК и 50% от съответната държава членки.

Предвиденото финансиране от ЕС за България е до 21.7 млн. евро за изграждане на минимум 3 и максимум 6 центъра на територията на България за седемгодишния период. Тъй като е необходимо 50 % съфинансиране от държавата членка, това означава, че България трябва да съфинансира  тези центрове също с до 21.7 млн. евро. Годишното финансиране от ЕК за иновационен център се очаква да бъде между 500 000 и 1 млн. евро. Същото се отнася и за България – следва годишно да съфинансира съответния център с 500 000 – 1 млн. евро. За да се спази географския баланс, ЕК оставя на държавите членки максимална гъвкавост за избор на иновационните центрове. Отговорност на държавите членки е да определят брой центрове, географски разпределени на тяхната територия. Центровете трябва да кореспондират на нуждите на индустрията и на публичния сектор. Специални мерки могат да бъдат предложени за най-отдалечените райони.

Обобщение

  • Всяка държава членка трябва да изготви списък с  цифрови иновационни центрове. България може да предложи минимум 3, максимум 6 центъра, разпределени в различни региони съгласно NUTS II (Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югоизточен, Югозападен и Южен централен). Центровете трябва да се изберат чрез отворен и конкурентен процес, в съответствие с националните процедури.  Предложените цифрови иновационни центрове трябва да отговарят на нуждите на региона, в който ще бъде разположен хъба, както и на Стратегията за интелигентна специализация. България трябва да осигури 50 % съфинансиране за предложените цифрови иновационни центрове.
  • Списъкът се изпраща на ЕК. С представянето на списъка, България декларира, че ще осигури средствата за съфинансирането на хъбовете. ЕК очаква от държавите членки да изпратят списъците през първото тримесечие на 2020.
  • ЕК обявява конкурс, в който могат да участват само идентифицираните цифрови иновационни центрове.
  • След приключване на конкурса, предложенията се оценяват от независими външни за ЕК експерти.