Консултация на Европейската комисия с цел преразглеждане на Общия регламент за групово освобождаване

Европейската комисия приканва държавите членки и заинтересованите страни да участват в преразглеждането на Общия регламент за групово освобождаване (държавна помощ): Разширяване на обхвата на националните фондове, комбинирани с някои програми на Съюза. В тази консултация могат да участват всички граждани, организации и публични органи.

Цел на консултацията

Общият регламент за групово освобождаване (ОРГО) позволява на държавите членки да прилагат широк кръг от мерки за публична подкрепа без предварително уведомяване на Комисията в области като научноизследователската и развойната дейност, опазването на околната среда или подкрепата за МСП. Това намалява административната тежест за публичните органи и ускорява предоставянето на публична подкрепа, включително подкрепата, предоставяна чрез структурните фондове на ЕС. Очаква се евентуална промяна да засегне и правилата за държавна помощ в областта на широколентовия достъп.

За да се гарантира, че националните фондове и фондовете на ЕС могат да бъдат комбинирани безпроблемно в рамките на новата многогодишна финансова рамка, без да се подкопава конкуренцията на вътрешния пазар, Комисията има за цел, с настоящото целенасочено преразглеждане на ОРГО, да подобри взаимодействието между правилата за финансиране на ЕС и правилата за държавните помощи и да рационализира контрола върху държавната помощ на националните фондове, включително фондовете на ЕС със споделено управление, в съчетание с програмите на ЕС, управлявани централно от Комисията.

Цели се разширяване на обхвата на ОРГО до националните фондове, включително фондовете на ЕС със споделено управление, в съчетание с програми на ЕС, управлявани централно от Комисията в следните области:

Операции по финансиране и инвестиране, подкрепяни от фонда InvestEU;

Научно-изследователски, развойни и иновационни проекти, получили „Печат за високи постижения“ в рамките на „Хоризонт 2020“ или „Хоризонт Европа“, както и съфинансираните проекти, които са независимо оценени и избрани вследствие на транснационални покани за представяне на предложения по програмата „Хоризонт Европа“, включително в рамките на действия за формиране на екипи, оценени по независим начин и избрани вследствие на транснационални покани за представяне на предложения по „Хоризонт 2020“ или по програмата „Хоризонт Европа“;

Проекти за европейско териториално сътрудничество (също така „Interreg“).

Ако участвате в тази консултация като гражданин, моля натиснете тук, за да изпратите Вашия коментар.

Ако участвате в консултацията от името на организация, моля натиснете тук, за да изпратите коментарите си.