Регламент (ЕС) 2021/695 на Европейския парламент и на Съвета oт 28 април 2021 година за създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“, за определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите

С Регламент (ЕС) 2021/695 се създава „Хоризонт Европа“ - Рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации за периода 2021-2027 година. Бюджетът за седемгодишния период е над 86 млрд. евро за укрепване на научната и технологична база на ЕС и за стимулиране на иновациите, конкурентоспособността и създаването на работни места в Европа.

Програмата ще бъде структурирана в 3 стълба:

  1. Стълб I „Високи постижения в научната област“
  2. Стълб II „Глобални предизвикателства и конкурентоспособност на европейската промишленост“ със следните 6 клъстера, чрез които ще се симулира създаването на нови знания и водещите до пробив иновации:
  • клъстер „Здравеопазване“;
  • клъстер „Култура, творчество и приобщаващо общество“;
  • клъстер „Гражданска сигурност за обществото“;
  • клъстер „Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство“;
  • клъстер „Климат, енергия и мобилност“;
  • клъстер „Храни, биоикономика, природни ресурси, селско стопанство и околна среда“;

    3. Стълб III „Иновативна Европа“

Прикачен файл Размер
reglament2021-695zasuzdavanenahorizontevropa.pdf 899.72 KB