Правно основание

Директива 2010/40/EC  на ЕП и на Съвета от 7 юли 2010 година относно рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт (Директива за ИТС)

Директива за ИТС установява рамката в подкрепа на координираното и последователно внедряване и използване на интелигентни транспортни системи в рамките на Съюза, по-специално през границите между държавите-членки, и общите условия, необходими за тази цел. Интелигентни транспортни системи са системи, при които се прилагат информационни и комуникационни технологии в областта на автомобилния транспорт, включително инфраструктура, превозни средства и ползватели, и в управлението на движението и управлението на мобилността, както и за интерфейси с останалите видове транспорт”.

Директивата за ИТС регламентира четири приоритетни области за разработването и използването на спецификации и стандарти, а именно:

I. Оптимално използване на данните за пътищата, движението по тях и пътуванията;

II. Непрекъснатост на ИТС услугите за управление на движението и товарните превози;

III. ИТС приложения за пътна безопасност и сигурност;

IV. Свързване на превозното средство с транспортната инфраструктура.

В рамките на приоритетните области са залегнали следните шест приоритетни действия за разработването и използването на спецификации и стандарти:

а) Предоставянето в целия ЕС на информационни услуги за мултимодални превози;

б) Предоставянето в целия ЕС на информационни услуги в реално време за движението по пътищата;

в) данни и процедури за предоставяне, където е възможно, на минимална универсална информация за движението, свързана с безопасността на движението по пътищата, която е безплатна за потребителите;

г) хармонизираното предоставяне на оперативно съвместима система „eCall“ в целия ЕС;

д) предоставянето на информационни услуги за места за безопасно и сигурно паркиране за камиони и търговски превозни средства;

е) предоставянето на резервационни услуги за места за безопасно и сигурно паркиране за камиони и търговски превозни средства.

До момента, по приоритетните действия са приети спецификации в хронологичен ред, както следва:

- Делегиран регламент (ЕС) № 305/2013 по отношение на хармонизираното предоставяне на оперативно съвместима система eCall в целия ЕС, приет на 26 ноември 2012 г.
- Делегиран регламент (ЕС) № 886/2013 по отношение на данните и процедурите за предоставяне, когато това е възможно, на безплатна за потребителите обща минимална информация за движението, свързана с безопасността, приет на 15 май 2013 г.
- Делегиран регламент (ЕС) № 885/2013 по отношение на предоставянето на информационни услуги за места за безопасно и сигурно паркиране за камиони и търговски превозни средства, приет на 15 май 2013 г.
- Делегиран регламент (ЕС) 2015/962 за допълване на Директивата за ИТС по отношение на предоставянето в целия ЕС на информационни услуги в реално време за движението по пътищата, приет на 18 декември 2014 г.
- Делегиран регламент (ЕС) 2017/1926 за допълване на директивата за ИТС по отношение на предоставянето в целия ЕС на информационни услуги за мултимодални пътувания, приет на 31 май 2017 г.
- По приоритетно действие е), ЕК проведе няколко консултации с държавите членки и с ключови заинтересовани страни и стигна до заключението, че не са необходими спецификации и стандарти за резервиране на паркоместа.

Делегиран регламент (ЕС) 885/2013 на Комисията от 15 май 2013 година за допълване на Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на предоставянето на информационни услуги за места за безопасно и сигурно паркиране за камиони и търговски превозни средства

Делегиран регламент (ЕС) 885/2013 установява спецификациите, необходими за гарантиране на съответствието, оперативната съвместимост и непрекъснатостта при внедряването и експлоатацията на информационни услуги за места за безопасно и сигурно паркиране за камиони и търговски превозни средства на равнище ЕС. Прилага се за предоставянето на информационни услуги в рамките на трансевропейската пътна мрежа. Съгласно чл. 5 от Делегирания регламент данните относно зоните за безопасно и сигурно паркиране са достъпни през национална или международна точка за достъп.

Делегиран регламент (ЕС) 886/2013 на Комисията от 15 май 2013 година за допълване на Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на данните и процедурите за предоставяне, когато това е възможно, на безплатна за потребителите обща минимална информация за движението, свързана с безопасността.

Делегиран регламент (ЕС) 886/2013 установява спецификациите, необходими за гарантиране на съответствието, оперативната съвместимост и непрекъснатостта, необходими за внедряването и оперативното използване на данни и процедури за предоставяне, когато това е възможно, на минимална обща информация за движението, свързана с безопасността, която да е безплатна за потребителите на равнище ЕС. Прилага се за предоставянето на услуги за минимална обща информация за движението, свързана с безопасността, по трансевропейската пътна мрежа. Съгласно чл. 7 от Делегирания регламент държавите членки осигуряват национална точка за достъп до данни, свързани с безопасността на пътното движение.

Делегиран регламент (ЕС) 2015/962 на Комисията от 18 декември 2014 година за допълване на Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на предоставянето в целия ЕС на информационни услуги в реално време за движението по пътищата

Делегиран регламент (ЕС) 2015/962 установява спецификациите, необходими за осигуряване на достъпност, обмен, повторно използване и актуализиране на данни за пътищата и за движението по тях от пътните органи, пътните оператори и доставчиците на услуги с цел предоставяне на информационни услуги в реално време за движението по пътищата в целия ЕС. Прилага се за широкообхватната трансевропейска пътна мрежа и автомагистралите, които не са включени в тази мрежа, както и за приоритетните зони, определени от националните органи, когато те смятат това за уместно.  Съгласно чл. 3 от Делегирания регламент държавите членки създават национална точка за достъп на потребителите до данни за пътищата и за движението по тях в реално време. 

Делегиран регламент (ЕС) 1926/2017 на Комисията от 31 май 2017 година за допълване на Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на предоставянето в целия ЕС на информационни услуги за мултимодални пътувания

Делегиран регламент (ЕС) 1926/2017 установява необходимите спецификации, за да се гарантира, че информационните услуги за мултимодални пътувания в целия ЕС са точни и презгранично достъпни за потребителите на ИТС. Прилага се за цялата транспортна мрежа на Съюза. Съгласно чл. 3 от Делегирания регламент всяка държава членка създава национална точка за достъп на потребителите поне до статични данни за пътувания и за трафик.

ДОКЛАДИ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ДИРЕКТИВАТА ЗА ИТС

Първи доклад от Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно постигнатия напредък при изпълнението на Директивата за ИТС, публикуван през 2014 г.

Доклад за напредъка постигнат при изпълнението на Директивата за ИТС, представен от Република България 2014 г.

Втори доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно постигнатия напредък при изпълнението на Директивата за ИТС, публикуван през 2019 г.

Доклад за напредъка постигнат при изпълнението на Директивата за ИТС, представен от Република България 2017 г.

Доклад за напредъка постигнат при изпълнението на Директивата за ИТС, представен от Република България 2020 г.