АНКЕТА и КРЪГЛА МАСА за провеждане на консултации със заинтересованите страни в областта на обществения транспорт

в изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Провеждане на анализ на законодателството в областта на обществения транспорт, който да отчита текущите слабости, да отчита добрите европейски практики от други страни в ЕС и да бъдат извършени консултации с администрация, бизнес, НПО, граждански организации, представляващи заинтересовани лица в областта на обществения транспорт“.

С договор № Д-32/02.08.2023 г. Министерството на транспорта и съобщенията възложи на ДЗЗД „Транспортни проучвания, анализи и нормотворчество” (със съдружници Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори” и „Глобал Метрикс“ ЕООД) изпълнението на обществената поръчка с предмет „Провеждане на анализ на законодателството в областта на обществения транспорт, който да отчита текущите слабости, да отчита добрите европейски практики от други страни в ЕС и да бъдат извършени консултации с администрация, бизнес, НПО, граждански организации, представляващи заинтересовани лица в областта на обществения транспорт“.

Обществената поръчка се възлага в изпълнение на Ключов етап 175 Анализ на системата за обществен транспорт и преглед на нейната нормативна уредба от реформа С8.R4 „Интегриран обществен транспорт“, залегнала в компонент „Транспортна свързаност“ oт Националния план за възстановяване и устойчивост, в рамките на която се предвижда изготвяне и приемане на Закон за обществения превоз на пътници.

В изпълнение на Дейност 3 от обществената поръчка се предвижда провеждане на консултации със заинтересованите страни в областта на обществения транспорт посредством:

  • Попълване на анкета от заинтересованите страни в областта на обществения транспорт.
    Анкетата може да бъде попълнена на следния електронен адрес: https://surveys.globalmetrics.eu/lime/index.php/384453?lang=bg. Данните от анкетата ще бъдат използвани само в обобщен вид.
    Срок за попълване на анкетата: 04.10.2023 г.
     
  • Провеждане на кръгла маса на 05.10.2023 г. от 10.30 ч. в онлайн формат, на която каним желаещите да присъстват. За участие в кръглата маса и получаване на линк към срещата, бихте могли да се регистрирате на следния електронен адрес: https://surveys.globalmetrics.eu/lime/index.php/445772?lang=bg.