Годишен доклад за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър

Годишният доклад е изготвен на основание чл. 14 от Правилника за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър (СНРЧС).

Докладът съдържа информация за разгледаните въпроси и приетите решения от Съвета в съответствие с правомощията му по Закона за електронните съобщения.

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Съветът по националния радиочестотен спектър е консултативен орган към Министерския съвет (МС), създаден с ПМС № 262 от 3 декември 1998 г.

Основната дейност на Съвета е свързана с планиране и разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти, радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на националната сигурност, както и за съвместно ползване между тях в Република България. С цел ефективно и ефикасно използване на радиочестотния спектър от неговите ползватели, Съветът полага усилия за създаване на условия за оптимално и хармонизирано използване на радиочестотния спектър и постигане на целите от общ интерес на национално ниво, в съответствие с възприетата политика и решения на ЕС и актове на Международния съюз по далекосъобщенията.

II. ДЕЙНОСТ НА СЪВЕТА ПРЕЗ 2018 г.

През 2018 г. Съветът по националния радиочестотен спектър проведе четири заседания, съгласно чл. 10 от Правилника за дейността на СНРЧС.

При решаването на важни въпроси от национален и международен характер, на заседанията бяха допуснати за участие външни заинтересовани лица, съгласно чл. 11, ал. 2 от Правилника за дейността му.

На първото си заседание за годината, проведено на 29 януари 2018 г., Съветът прие Годишен доклад за дейността си за 2017 г. и Годишна работна програма с основни приоритети в дейността на Съвета за 2018 г., налични на интернет страницата на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС): раздел „Съобщения“, подраздел „Съвет по националния радиочестотен спектър“.

1. Приоритетни дейности през 2018 г.  

През 2018 г. в рамките на Съвета по националния радиочестотен спектър бяха извършени дейности по следните основни приоритети:

- Изготвяне и приемане на проект за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър (НПРРЧС).

На свое редовно заседание, проведено на 29 януари 2018 г., Съветът взе решение за приемане на - проект за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър и за внасянето му за разглеждане от Министерския съвет. Проектът за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър е приет с Решение № 362 на МС от 29 май 2018 г.

С приетото изменение се постигат следните резултати:

  • хармонизация с Европейската таблица за честотните разпределения;
  • предоставяне на възможност за осигуряване на по-високи скорости и по-голям обем данни при ползване на радиочестоти за електронни съобщителни услуги;
  • хармонизиране използването на радиочестотен ресурс, определен като особено подходящ за изграждане на безжични широколентови мрежи от ново поколение.

- Предприемане на действия за изпълнение на задълженията на Република България по Решение (ЕС) 2017/899 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за използването на радиочестотна лента 470-790 MHz в Съюза и Решение за изпълнение (ЕС) 2016/687 на Комисията от 28 април 2016 г., относно хармонизиране на радиочестотна лента 694 – 790 MHz за наземни системи, позволяващи предоставянето на безжични електронни съобщителни услуги за гъвкава употреба в Съюза.

Създадената със Заповед № РД-08-279/17.07.2017 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията междуведомствена работна група със задача да изготви национален план и график („национална пътна карта“) за използването на радиочестотна лента 470-790 MHz, подготви проект на Пътна карта.

С Решение № 887 от 6 декември 2018 г. Министерскиятсъвет прие Национална пътна карта за изпълнение на задълженията на Република България по Решение (ЕС) 2017/899 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за използването на радиочестотна лента 470-790 МНz в Съюза.

Решението на Министерския съвет и Националната пътна карта са публикувани на интернет страницата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

/bg/category/59/reshenie-na-ms-no-887-ot-6-dekemvri-2018-godina-za-priemane-na-nacionalna-putna-karta-za-izpulnenie-na-zadulzheniyata-na-republika-bulgariya-po-reshenie-es-2017899-na-evropeyskiya-parlament-i-na-suveta-ot-17-may-2017-g-za-izpolzvaneto-na

Пътната карта определя 2x20 MHz за широколентов достъп (ленти 703 - 723 MHz и 758 - 778 MHz) и 2x5 MHz за широколентови мрежи за обществена безопасност, защита на населението и реакция при бедствия (PPDR – Public Protection and Disaster Relief) (ленти 698 - 703 MHz и 753 - 758 MHz). Част от радиочестотeн обхват 700 MHz ще продължи да се използва за целите на националната сигурност.

Радиочестотния обхват под 700 MHz (470-694 MHz) ще продължи да се използва за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване.

- Предприемане на действия за изпълнение на задълженията на Република България, произтичащи от Регламент (ЕС) № 1079/2012 на Комисията от 16 ноември 2012 година за определяне на изисквания за честотно отстояние между гласовите канали за Единното европейско небе.

На основание чл. 4, ал. 1 от Правилника за дейността на СНРЧС, Съветът на няколко заседания обсъжда възникналият проблем по въвеждане на задължителните изисквания за канално отстояние 8.33 kHz в лентата за гласова комуникация на гражданското въздухоплаване 118 – 137 MHz, свързан с ползването на определени честоти в лентата от Министерство на отбраната. Гражданските ползватели на въздушно пространство (авиационни оператори, летища, ДП РВД), както и МВР, изпълниха или са в процес на изпълнение на изискванията на регламента. От Министерството на отбраната беше заявявано многократно, че разглежда въпроса като част от цялостното преоборудване и възстановяване на летателната годност на военните възухоплавателни средства, за което не са осигурени финансови средства, като не се гарантира изпълнението на регламента и след 2025 г. Непреминаването към 8.33 kHz, наред с нарушението, блокира и почти 50 честоти за голяма част от европейското въздушно пространство. От Европейската комисия е оправено официално писмо към страната, с настояване за предприемане на мерки.

Поради невъзможност за решаване на проблема в рамките на СНРЧС, бе взето решение той да бъде поставен за решаване от Министерски съвет в съответствие с чл. 4, ал. 2 от Правилника за дейността на СНРЧС.

- Стартиране на подготовка за участието на Република България в Асамблеята и Световната конференция по радиосъобщения (WRC-19) на Международния съюз по далекосъобщения, която ще се проведе от 28 октомври до 22 ноември 2019 г. в гр. Шарм Ел-Шейх, Египет.

На свое редовно заседание, проведено на 23 май 2018 г. Съветът взе решение и предложи на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да бъде създадена междуведомствена работна група, със задача да изготви „Позиция на Република България за Световната конференция по радиосъобщения WRC-19“.

Сформираната съгласно Заповед № РД-08-360/22.08.2018 г. междуведомствена работна група със задача да подготви участието на Република България в Световната конференция по радиосъобщения (WRC-19) на Международния съюз по далекосъобщения, проведе своето първо заседание на 25 септември 2018 г. На заседанието са разгледани точките от предварителния дневен ред на Конференцията, като работата по основната част е разпределена между представителите на КРС и МТИТС по компетентност.

2. Провеждане на национална координация на радиочестоти и радиочестотни ленти за нуждите на националната сигурност

Провеждането на национална координация за ползване на конкретни радиочестоти и радиочестотни ленти от радиосъоръжения с техните технически параметри, срок и място за ползването им на територията на Република България от чужди държави е на основата на взаимност, когато това произтича от поетите от Република България международни задължения.

През 2018 г. Съветът взе решения по отправени искания за ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти чрез радиосъоръжения с посочени технически параметри, срок и място за ползване на територията на Република България от чужди държави и международни организации, когато това произтича от поетите от Република България международни задължения, съгласно чл. 13 от Закона за електронни съобщения и чл. 6 от Правилника за дейността на СНРЧС.

Бяха извършени процедури по междуведомствено съгласуване със заинтересованите държавни органи и служби, представени в Съвета, във връзка с:

  • Получена нота № А-2018-18/08.02.2018 г. от Посолството на Япония в Република България за издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър – искането не е съгласувано;
  • Получена нота № 3214/15/2592 от Посолството на Република Гърция в София за издаване на разрешение за поставяне в граничен пункт Нимфеа/Маказа на съоръжение за покриване на телекомуникационните нужди на гръцката полиция.

3. Други въпроси в областта на разпределението и ползването на радиочестотен спектър, както и електромагнитната съвместимост между радиосъоръженията и радиослужбите, разгледани в рамките на Съвета през 2018 г.

Съветът взе решения по следните въпроси:

  • радиосмущения в работата на електронни съобщителни мрежи от земна подвижна радиослужба – PMR в обхват 160 МНz, причинени от съоръжения на Минстерство на отбраната.

Поради невъзможност за решаване на проблема в рамките на СНРЧС, бе взето решение той да бъде поставен за решаване от Министерски съвет в съответствие с чл. 4, ал. 2 от Правилника за дейността на СНРЧС.

III. Насоки за дейността на СНРЧС през 2019 г.

През 2019 г. Съветът по националния радиочестотен спектър ще продължи дейността си по актуализиране на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър в съответствие с решенията и препоръките на Европейската комисия за хармонизирано използване на радиочестотния спектър, ефективното му и ефикасно планиране, разпределение и използване.

Съветът ще продължи работата си по:

- подготовка на национална позиция за участието на Република България в предстоящата Асамблея и Световна конференция по радиосъобщения;

- хармонизация в съответствие с Европейската таблица за честотните разпределения;

-  осигуряване на ресурс за изграждане на безжични широколентови мрежи от ново поколение;

- подобряване на условията за развитие и функциониране на пазарите на електронни съобщения и насърчаване на конкуренцията;

- разгръщането на широколентови услуги, с цел повишаване на качеството им, иновациите и инвестициите в модерни технологични решения;

- съгласуване и вземане на решения за ползване на заявени конкретни радиочестоти и радиочестотни ленти на територията на България от чужди държави и организации.