Годишен Доклад за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър за 2020 г.

Годишният доклад за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър (Съвета/СНРЧС) е изготвен на основание чл. 14 от Правилника за дейността му.

Докладът съдържа информация за разгледаните въпроси и приетите решения от Съвета в съответствие с правомощията му по Закона за електронните съобщения.

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Съветът по националния радиочестотен спектър е консултативен орган към Министерския съвет (МС), създаден с ПМС № 262 от 3 декември 1998 г.

Основната дейност на Съвета е свързана с планиране и разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти, радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на националната сигурност, както и за съвместно ползване между тях в Република България. С цел ефективно и ефикасно използване на радиочестотния спектър от неговите ползватели, Съветът полага усилия за създаване на условия за оптимално и хармонизирано използване на радиочестотния спектър и постигане на целите от общ интерес на национално ниво, в съответствие с възприетата политика и решения на ЕС и актове на Международния съюз по далекосъобщенията.

II. ДЕЙНОСТ НА СЪВЕТА ПРЕЗ 2020 г.

През 2020 г. Съветът по националния радиочестотен спектър проведе четири заседания, съгласно чл. 10 от Правилника за дейността на СНРЧС.

При решаването на важни въпроси от национален и международен характер, на заседанията бяха допуснати за участие и външни заинтересовани лица, съгласно чл. 11, ал. 2 от Правилника за дейността му.

На първото си заседание за годината, проведено на 12 февруари 2020 г., Съветът прие Годишен доклад за дейността си за 2019 г. и Годишна работна програма с основни приоритети в дейността на Съвета за 2020 г., които са публикувани на интернет страницата на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС): раздел „Съобщения“, подраздел „Съвет по националния радиочестотен спектър“.

1. Приоритетни дейности през 2020 г.  

През 2020 г. в рамките на Съвета по националния радиочестотен спектър бяха извършени дейности по следните основни приоритети:

- Изготвяне и приемане на проект за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър (НПРРЧС).

На свое редовно заседание, проведено на 8 юли 2020 г. Съветът предложи да се създаде работна група със задача да направи общ преглед и предложи проект на решение на Министерски съвет за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър, с цел постигане на хармонизирано използване на радиочестотния спектър, ефективното му и ефикасно планиране, разпределение и използване, както и с оглед нуждите на заинтересованите държавни органи и служби от националната сигурност.

Съгласно приетата Работна програма за дейността на СНРЧС през 2020 г., работната група имаше за задача да актуализира данните и предложи проект на Разпределения на радиочестоти и радиочестотни ленти в НПРРЧС, при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

С проекта следва да се изпълнят във възможно най-голяма степен изискванията за хармонизацията на НПРРЧС в съответствие с Радиорегламента на Международния съюз по далекосъобщения; да се отразят взетите решения от последната Световна конференция по радиосъобщения (WRC-2019); да се актуализират част от забележките, в съответствие с настъпилите изменения.

Предвид усложнената противоепидемична обстановка, междуведомствената работна група работи основно с използване на електронната поща.

Допълнително, работата по актуализиране на НПРРЧС бе затруднена, поради забавяне приемането на Европейската таблица за честотните разпределения на Европейската конференция по пощи и далекосъобщения. При предварително обявена дата за приемане 23 август 2020 г., таблицата бе приета в началото на м. ноември 2020 г. Това значително забави работата и затрудни изготвянето в срок на актуализирането на данните в конкретните разпределения на радиочестоти и радиочестотни ленти, предвид необходимостта от обмен на класифицирана информация. Дейността на работната група продължи и в началото на 2021 г.

По проекта на НПРРЧС бяха разгледани предложенията на МТИТС, МО, МВР, КРС и ГД ГВА.

По повечето въпроси бе постигнат консенсус, като се наложи виждането за постигане на възможно най-пълно съответствие на разпределенията в Националния план за разпределение на радиочестотния спектър с Европейската таблица за честотните разпределения, включително забележките към нея, като се отчитат националните особености/специфики и нуждите за комуникационна обезпеченост на нацоналната сигурност. В резултат бе изготвен проект на решение на Министерски съвет за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър.

Проектът за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър е публикуван за обществено обсъждане за срок от 30 дни, до 5 март 2021 г.

- Изготвяне на Проект на изменение на Правилника за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър.

На свое заседание на 8 юли 2020 г. Съветът прие решение за подготовка на конкретни текстове за  изменение и допълнение на Правилника за дейността на Съвета, от страна на членовете на СНРЧС.

На следващото заседание на СНРЧС -  на 30 септември 2020 г. бяха разгледани  получените от страна на МВР и на ГД „ГВА“ предложения за изменение на Правилника. Взето бе решение проектът за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Съвета да бъде одобрен след приемане на Закона за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, с който се въвеждат изискванията на Кодекса за електронни съобщения.

2. Други въпроси в областта на разпределението и ползването на радиочестотен спектър, както и електромагнитната съвместимост между радиосъоръженията и радиослужбите, разгледани в рамките на Съвета през 2020 г.

Съветът разгледа следните въпроси:

  • На заседание на Съвета, проведено на 12 февруари 2020 г. от страна на МВР бе представено предложение за изменение на Закона за електронните съобщения, свързано с приемането на законодателна уредба, с която да бъде дадена възможност за изграждане и развитие на Единна радиокомуникационна система за взаимодействие между всички структури на МВР и останалите държавните органи, държавни предприятия, държавни и общински лечебни заведения, стратегически обекти от значение за националната сигурност, доброволните формирования по Закона за защита при бедствия и други, с цел опазване на обществения ред, защита на населението и реакция при бедствия. Използването на подобен интегриран подход не само би създало единна защитена комуникационна среда за всички реагиращи структури, но и ще бъде предпоставка за освобождаване на значително количество радиочестотен спектър за граждански нужди, осигуряващо приходи към държавата от административни и годишни такси събирани от КРС по Закона за електронните съобщения.
    Предложението е представено на Работната група за подготовка на ЗИД на ЗЕС.
  • От ГД ГВА отново беше повдиган въпроса за неприлагане от МО на Регламент (ЕС) № 1079/2012 г., задължаващ преминаване към канално отстояние от 8.33 kHz в радиочестотна лента 118 – 137 MHz за въздушна подвижна (R) служба;
  • От МВР е направено предложение за обсъждане на държавно ниво на възможността за определянето на радиочестотния спектър от 2x5 MHz в обхват 700 MHz, определени за нуждите на широколентовата PPDR мрежа на МВР, като част от тръжната процедура по предоставяне на радиочестотен спектър в обхват 700 MHz за изграждане на 5G мрежите на територията на страната, като в замяна PPDR структурите ще могат да ползват мрежата на обществения оператор с определени специфични изисквания като по-високо качество, сигурност и надеждност на връзката, приоритетност на достъпа, национален роуминг и други.