Стратегия за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г.

В периода август-ноември 2009 г. екипът на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията разработи проект на Стратегия за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г.

След проведено обществено обсъждане и съгласувателна процедура съгласно изискванията на Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация, стратегическият документ беше приет на заседание на Министерския съвет на 7.04.2010 г. с Протокол № 13.

Стратегията очертава най-важните насоки за развитие на транспортната система в следващия десетгодишен период. Въз основа на определените в нея приоритети и мерки се изготвят средносрочни и краткосрочни програми и планове. Средносрочните програми (4 г.) планират действията, проектите и задачите на правителството, което управлява страната в този период. Краткосрочните програми представляват план за действие за предстоящата година със съответни срокове и отговорници. Планираните средства от Държавния бюджет се определят в тригодишната бюджетна прогноза, като се следват насоките за развитие от посочените по-горе документи.

Всички стратегически документи в следващия десет годишен период трябва да бъдат съобразени с настоящата Стратегия. В процес на разработка са Генерален план за развитието на транспорта в България и Национална програма за развитие на пристанищата за обществен транспорт 2010 – 2015 г. Разработен е проект на Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на Република България чрез механизмите на концесията, предстои подготовката на осъвременена Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура до 2020 г., на чиято база ще се изготви и Оперативна програма „Транспорт” за следващия програмен период 2014-2020 г.

Форматът на Стратегията за развитие на транспортна система на Република България за периода до 2020 г. съответства на формата на стратегическите документи на Европейския съюз.

На основата на многофакторния анализ за състоянието на транспортния сектор в Република България, насоките за развитие на транспортната политика на Европейския съюз и очертаващите се тенденции, Стратегията определя и основните приоритети и мерки, които е необходимо да се изпълняват до 2020 г.

Стратегическите цели на политиката в транспортния сектор са:

 • Постигане на икономическа ефективност
 • Развитие на устойчив транспортен сектор
 • Подобряване на регионалното и социално развитие и обвързаност.

Стратегическите приоритети на транспортния сектор са:

 • Ефективно поддържане, модернизация и развитие на транспортната инфраструктура
 • Интегриране на българската транспортна система в европейската
 • Прозрачни и хармонизирани условия за конкуренция на транспортния пазар. Осигуряване на добра бизнес среда
 • Осигуряване на адекватно финансиране за функциониране и развитие на транспортния сектор. Ефективно усвояване на средствата от европейските фондове
 • Ограничаване негативното въздействие на транспорта върху околната среда и здравето на хората
 • Постигане на висока степен на безопасност и сигурност на транспорта
 • Осигуряване на качествен и лесно достъпен транспорт във всички райони на страната
 • Устойчиво развитие на масовия обществен транспорт.

Визията е към 2020 г. България да притежава модерна, безопасна и сигурна транспортна система, която да удовлетворява потребностите за качествен и безопасен транспорт.