Приети са актуализиран план за широколентова инфраструктура „Свързана България“ и Актуализирана политика в областта на електронните съобщения

С Решение № 555 и Решение № 556 на Министерския съвет от 6 август 2020 г. са приети актуализиран план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение „Свързана България“ и Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България.

Актуализираният план очертава стъпките за осигуряване на цифрова инфраструктура за предоставяне на разнообразни услуги. Мерките предвиждат подобряване на достъпа до високоскоростен интернет в по-слабо населените региони и развитие на високоскоростния мобилен интернет в страната. От ключово значение за цифровизацията на българската икономика и обществени услуги ще бъдат инвестициите за въвеждане на мобилни мрежи от пето поколение. В плана е посочена необходимостта от целенасочени инвестиции в технологично развитие, завършване на необходимата инфраструктура и гарантирана мрежова и информационна сигурност.

Като основни приоритетни области в плана са включени:

1.  Свръхвисокоскоростна инфраструктура – създаване на условия за разгръщане на мрежи с много голям капацитет;

2.  Широколентова инфраструктура – ускорено изграждане на широколентова инфраструктура, вкл. за нуждите на държавната администрация;

3.  Ефективно използване на радиочестотния спектър – създаване на условия за

изграждане на мрежи от ново поколение;

4.  Подобряване на покритието в населени места, разположени  в периферни, слабо населени и селски райони;

5.  Насърчаване на използването на цифрови технологии чрез осигуряване на безплатен достъп до интернет;

6.  Сигурност на мрежите.

Актуализираната политика в областта на електронните съобщения има за цел да осигури предоставянето на съвременни и качествени електронни съобщителни услуги чрез създаване на условия за развитие на конкурентен пазар като част от вътрешния пазар в ЕС. Приоритет е разгръщането и използването на мрежи с много голям капацитет, предоставяне на услуги от пето поколение, ефективна и устойчива конкуренция, сигурност на мрежите и услугите, както и предимства за крайните ползватели, включително равностоен достъп до услугите на хората с увреждания.

В допълнение с Решение № 33 на Министерския съвет от 20.01.2020 г. бяха одобрени визията, целите и приоритетите на Национална програма за развитие България 2030, като Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) бе определено за водещо ведомство за приоритет 7 „Транспортна свързаност“ и приоритет 8 „Цифрова свързаност“. Приоритет 8 „Цифрова свързаност“ цели изграждането на модерна и сигурна цифрова инфраструктура, като основа за предлагане на повече услуги чрез цифрово управление и сътрудничество.  

Националната програма за развитие България 2030 е приета с Протокол № 67 на Министерския съвет от 02 декември 2020 г. Програмата включва детайлизирани стратегии по приоритетите, в т.ч. Приоритет 8 „Цифрова Свързаност“.

Документите ще намерите в приложение: