Предстоящ конкурс по Механизма за свързване на Европа (Connecting Europe Facility - 5G покритие по транспортните коридори (5G coverage along transport corridors)

През октомври 2022 предстои конкурс "5G покритие по транспортните коридори (5G coverage along transport corridors)" по Механизма за свързване на Европа (Connecting Europe Facility).

Цел: подкрепа на действия за разгръщане на 5G системи по транспортните пътища за свързана и автоматизирана мобилност (CAM), включително услуги за безопасност и други услуги. Те могат да обхващат пътища, железопътни линии и вътрешни водни пътища, и ако е целесъобразно, в комбинация с други видове транспорт, въз основа на ранната подготвителна работа, която вече е започнала преди подаването на предложението. Резултатите от подготвителните работи, осигуряващи основа за плановете за разгръщане, следва да бъдат включени в предложението, въз основа на проучвания или въз основа на резултатите, получени от текущите проекти за трансгранични  5G коридори в областта на НИРД, провеждани в целия ЕС по "Хоризонт 2020".

Целта е да се започне привличането на необходимите частни инвестиции, за да се създаде пълна паневропейска пътна и железопътна мрежа от 5G коридори до края на програмата МСЕ (2027 г.).

Обхват: Тази тема е насочена към действия, които подпомагат инвестициите в предизвикателни области, където пазарните сили сами по себе си няма да осигурят 5G услуги с необходимото качество на обслужване, и се фокусира върху осигуряването на такава свързаност по ключови европейски транспортни пътища, включително, но не само, индикативния списък на 5G коридорите в част V от приложението към Регламента за МСЕ.

Коридор на основната мрежа „Ориент/източносредиземноморски“:

Трансгранични участъци за експериментиране със САМ: София – Солун – Белград

Разширени участъци за по-широкомащабно разгръщане на CAM: Берлин – Прага – Бърно – Братислава – Тимишоара – София – границата с Турция и София – Солун – Атина

Приоритет за първите три години на тази работна програма, включително настоящата покана, ще бъде да се подкрепят инвестициите в трансгранични участъци, включващи две или повече държави членки, като процентът на съфинансиране ще бъде 50 %.

Кандидатите могат да кандидатстват за безвъзмездни средства за дейности, включително проучвания, свързани с разходите по проекта, които обхващат следните категории: 

- Разгръщане на пасивни мрежови елементи, включително строителни работи, напр. канали, тъмни влакна, 5G радиостанция, мачти и пилони.
- Разгръщане и инсталиране на активни мрежови елементи, напр. антени, устройства за съхранение и изчислителни възможности, като мрежови контролери, маршрутизатори, комутатори, централи, крайни MEC/възли и др.
- Разгръщане и инсталиране на специфични крайпътни устройства (напр. пътни, железопътни) за случаи на използване на свързана и автоматизирана мобилност, като сензори, камери и др. за целите на наблюдението на трафика, включително свързани крайпътни устройства.
- Подготвителни работи, включително планиране на мрежата.

Разгръщането на инфраструктурата за 5G свързаност, предложено за финансиране по настоящата покана, може да включва както пасивни, така и активни мрежови елементи по транспортни пътища, които пресичат поне една граница между две държави членки.

Дължината на коридора, предвиден за разполагане или проучване от двете/всички страни на границата, може да варира в зависимост от националните обстоятелства, включително дължината на широкообхватните мрежи TEN-T в съответната държава-членка, транспортните средства, географското положение и максималния размер на финансирането на проекта/ЕС.

Предложенията, отнасящи се до една и съща държава членка, могат да включват трансгранични участъци от коридори 5G с други държави членки, представляващи до 15 % от общата дължина на всички широкообхватни коридори TEN-T от същата категория (пътни, железопътни или водни пътища) в съответната държава членка, за която се отнася предложението. При наличие на доказан пазарен неуспех могат да бъдат разгледани по-дълги трансгранични участъци (т.е. над горепосочения праг от 15 %), както и участъци, разположени на територията на дадена държава-членка. Тази възможност може да бъде от особено значение в случай на държави-членки, в които дължината на цялостните коридори на TEN-T е ограничена.

Очаквано въздействие: Очаква се финансирането по CEF Digital да придвижи напред и да ускори широкомащабното разгръщане на 5G коридори в подкрепа на въвеждането на CAM, включително шофиране с по-висока степен на автоматизация и цифровизация на железопътните операции, както и на други съответни видове транспорт. Финансирането може също така да подкрепи внедряването на бъдещата мобилна комуникационна система за железопътен транспорт (FRMCS) и на релсовото и свързаното с него бордово оборудване, свързано с критичните системи и приложения за автоматично управление на влаковете (ETCS и/или ATO).

Дейностите, които ще бъдат финансирани по тази покана, трябва да надхвърлят задълженията за покритие, приложими за операторите на мобилни мрежи или притежателите на права върху радиочестотния спектър, които произтичат от условията на лиценза за радиочестотния спектър. По-специално, предложението трябва да се отнася до държава-членка, в която не са наложени такива задължения за покритие, или да включва ангажимент от всички оператори на мобилни мрежи, участващи в предложението, че публичното финансиране на интервенцията по МСЕ няма да се използва за целите на изпълнението на съответните задължения за покритие. Когато задълженията за покритие предвиждат разгръщане на мобилна свързаност по всички участъци от транспортните пътища, включени в предложението, но тези задължения за покритие не предвиждат качество на услугата, достатъчно за поддържане на непрекъснато мобилно покритие, подходящо за услугите на CAM (като капацитет за данни, предлаган на превозно средство, скорости, латентност или други фактори, улесняващи услугата), предложението може да покрие модернизацията на инфраструктурите, предвидени в задълженията за покритие, при условие че финансирането е строго ограничено до сумата, необходима за такава модернизация.

Инфраструктурата при действията, които ще бъдат финансирани по настоящата покана, следва да използва поне една от пионерните ленти на 5G (700 MHz, 3,6 GHz, 26 GHz) и, ако е целесъобразно, лентата 5,9 GHz ITS и лентите 900 MHz и 1900 MHz FRMCS10. Ако по протежение на коридора се използват радиокомуникационни технологии 5G, те следва да се основават на последните подходящи спецификации 5G, предоставени от 3GPP, и освен това да могат да интегрират подобрения, когато са налични. Инфраструктурата следва да поддържа усъвършенствани функции на услугите като например гарантиране на качеството на услугата, което се осигурява от крайните изчислителни съоръжения на 5G и съоръжения, позволяващи разделяне на 5G мрежата.

Ключови параметри:

- общата дължина на на коридора, обхванат от 5G,
- разрешените честотни ленти по протежение на отсечките
- разстоянието между радиостанциите,
- наличието на различни характеристики на услугите по протежение на транспортните коридори, както и наличната производителност на мрежата

Предложенията трябва да опишат как се планира да се осигури достъп до инфраструктурата за доставчиците на CAM услуги или други потребители в рамките на консорциума или извън него, напр. предоставяне на достъп на недискриминационна основа на всички оператори, които притежават съответните лицензи за радиочестотен спектър на съответната територия.

Учакстниците трябва да докажат, че имат достъп до съответните обекти или права на преминаване по транспортни пътища и съответния спектър. Закупуването на земя не е в обхвата на конкурса.

Консорциум: Предложенията трябва да бъдат подадени от консорциуми, съставени от поне два различни предприятия от 2 различни държави членки, които ще поемат отговорност по отношение на собствеността, експлоатацията и използване след приключване на проекта. Участието на оператори на мобилни мрежи, оператори на разгръщане на инфраструктура и свързани съоръжения, телекомуникационни компании, оператори за пренос на данни, пътни оператори, управители на железопътна инфраструктура и оператори на услуги за мобилност, доставчици на мобилни услуги в консорциума се насърчава. Консорциумът може да включва и публични органи в областта на транспорта. Всяко предложение следва да бъде подкрепено от съответните компетентни органи, участващи в разгръщането на 5G мрежова инфраструктура по транспортното трасе от двете страни границата, на национално и/или регионално и/или местно равнище. Тази подкрепа може да се изразява в под формата на административни писма, писма за намерения, меморандуми за разбирателство или подобни документи за подкрепа.

Проектите следва да са между 10 и 50 млн. евро максимален грант от ЕС.

Продължителност на проектите – 36 месеца.

Финансиране – от 30 до 70 %, при следните правила: 30 %, но ако има трансгранично измерение – 50%, а в най-отдалечените региони (outermost regions) – 70 %. Покриват се пълните разходи за оборудване (equipment).

Тъй като в този конкурс е задължително да има трансграничен участък и участие на поне 2 различни държави, то финансирането е 50 %.