Протокол 19 заседание на Многостранната платформа за стандартизация в ИКТ