протокол 20 заседание на Многостранната платформа за стандарти в ИКТ