протокол 21 заседание на Многостранна платформа за стандартизация в ИКТ