протокол 22 заседание на Многостранна платформа за стандартизация в ИКТ