Приемане и издаване на документи, подписани с универсален електронен подпис по електронна поща или чрез електронен носител

МТИТС приема и издава документи, подписани с квалифициран електронен подпис чрез електронния адрес на министерството или чрез електронен носител при следните условия:

Валидни електронни документи

Услугата се предлага само за валидни електронни документи. Към момента валидни за МТИТС електронни документи са документи със следните характеристики:

 • Документите са в един от следните формати:
  • PDF (Adobe Acrobat v6.0)
  • DOC (MS Word минимална XP или 2003)
  • XLS (MS Excel минимална версия XP)
 • Документите не трябва да съдържат макроси
 • Размерът на всеки документ не трябва да надвишава 2 MB
 • Файлът, съдържащ документа не е заразен с вируси
 • Документите са подписани с валиден квалифициран електронен подпис със средствата на съответния софтуерен продукт, поддържащ дадения формат.
 • Документите съдържат прав (некриптиран) текст
 • Входящите електронни документи трябва задължително да съдържат следния текст:
  Запознат съм и съм съгласен с условията за използването на електронни услуги, публикувани в указанията на Интернет сайта на МТИТС. 

Условия за изпращане и получаване на електронни документи в МТИТС

С изпращането на валидни електронни документи подателят заявява съгласието си за следното:

 • Съгласен е да получава електронни изявления от МТИТС
 • Съгласен е МТИТС да обработва личните му данни чрез автоматизирани (компютърни) системи за осъществяване на законово регламентираните функции на МТИТС и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и за нуждите на деловодната дейност и документооборота в МТИТС. Уведомен е за целта и средствата за обработка на данните му; характера на предоставяне на данните и последиците от непредоставянето им; получателите или категориите получатели, на които ще бъдат предоставяни данните, и сферата на ползването им; правото му на достъп до и на поправка на данните

Приемане на електронни документи

МТИТС приема само валидни електрони документи съгласно характеристиките, описани в точка 1 чрез специално доработената за целта информационна система за документооборот (ИСД) и съгласно приети вътрешни правила и указания за работа с документи, подписани с квалифициран електронен подпис. Всеки получен чрез някой от посочените начини електронен документ се проверява за валидност. Ако документът е валиден, той се завежда по надлежния ред в деловодството, получавайки по този начин и входящ номер.
Невалидните електронни документи остават без последствие.

Начини за получаване на валидни електронни документи

МТИТС приема електронните документи по някой от следните начини:

 • Чрез електронна поща на адрес emtc@mtitc.government.bg, съгласно стандартите RFC 821 и MIME, описан в RFC 2045, 2056, 2047, 2048, 2049 и BCP0013
 • На пощенски адрес гр. София 1000, ул. “Дякон Игнатий” №9, Деловодство чрез електронни носители:
  • Компакт диск (CD R, CD R/W) – със стандартна файлова система ISO 9660, USB и др.

Адрес за кореспонденция

Ако документа е получен на посочения електронен адрес в точка 3, то се счита, че подателят е заявил съгласие да получава електронни документи от МТИТС и за адрес за кореспонденция се счита адреса, посочен в сертификата на електронния му подпис.

Ако документът е получен в Деловодството на МТИТС, подателят изрично посочва в него дали е съгласен да получава електронни документи от МТИТС.
При изявено съгласие за адрес за кореспонденция се счита адреса, посочен в сертификата на електронния му подпис. При заявено несъгласие, подателят задължително посочва валиден пощенски адрес за кореспонденция. В този случай кореспонденцията ще се извършва чрез хартиени документи.

Задължително в документа се посочва електронен адрес за кореспонденция, ако документът е подписан с повече от един подписи или подателят желае да посочи адрес за кореспонденция, различен от този в сертификата на електронния му подпис.

Потвърждение за получаване

Потвърждение се получава само ако подателят изрично е поискал това в текста на електронния документ, който е изпратил.

Изпращане на електронни документи

МТИТС изпраща електронни документи на съответния адрес за кореспонденция със следните характеристики:

 • Документите са валидни електронни документи
 • Текста на един документ се изпраща чрез два файла: Единият съдържа оригиналния текст, подписан с квалифициран електронен подпис от овластения за целта служител на МТИТС. Другият, съдържа сканирано копие на документа с регистрационен номер генериран от системата за документооборот на МТИТС.