Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществените консултации по проект на Наредба за реда за служебно обследване на тежките пътнотранспортни произшествия, допуснати от водачи, придобили правоспособност за управление на моторни превозни сре