Вие сте тук

Резултати от обществено обсъждане

27.06.2022
Справка за постъпилите предложенията при общественото обсъждане на проекта на Наредба за изменение на Наредба № 38 за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити, проведено в периода 19.05.2022 г. – 20.06.2022 г. по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове
21.04.2022
Справка за отразяване на постъпилите предложения от общественото обсъждане в периода 11.03.2022– 11.04.2022 г. на проекта на Наредба № 3 за обслужване на безекипажни кораби, плаващи по вътрешни водни пътища
14.04.2022
Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществените консултации, проведени в периода 11.03.2022 г.- 11.04.2022 г., по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 39 от 23.04.2015 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за организации за обучение, обучаващи пилоти и кабинен екипаж, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал - пилоти и кабинен екипаж
29.03.2022
Справка за постъпилите становища в срока на общественото обсъждане на Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване за периода 24.11.2021 г. -29.12.2021 г.
02.03.2022
Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществените консултации по проекта на Наредба за изменение на Наредба № 22 от 11.10.2018 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища
07.02.2022
СПРАВКА за постъпилите становища в срока на общественото обсъждане на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 37 от 19.10.2016 г. за авиационните оператори
21.01.2022
Справка за отразяване на постъпилите предложения от общественото обсъждане в периода 03.11.2021 – 03.12.2021 г. на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 17.06.2021 г. за компетентност на морските лица в Република България (обн., ДВ, бр. 54 от 2021 г.)
17.01.2022
Справка за отразяване на постъпилите предложения от общественото обсъждане в периода 29.11.2021 – 29.12.2021 г. на проекта на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 4 от 16.07.2010 г. за противоградовата защита в Република България
12.01.2022
Справка за отразяване на постъпилите предложения от общественото обсъждане в периода 22.12.2021 – 05.01.2022 г. на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 54 за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби
15.11.2021

(обн., ДВ, бр. 41 от 2014 г., доп., бр. 97 от 2019 г.)

Справка за отразяване на постъпилите предложения от общественото обсъждане в периода 05.08.2021 – 04.09.2021 г. на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-11 от 30.04.2014 г. за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в Република България
10.11.2021
Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществените консултации по проектa на Наредба за изменение на Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари
21.10.2021

(обн., ДВ, бр. 107 от 2001 г., изм. и доп., бр. 99 от 2006 г., изм., бр. 63 от 2007 г., изм. и доп., бр. 44 от 2009 г., бр. 46 от 2011 г., доп., бр. 44 от 2013 г., изм. и доп., бр. 24 от 2015 г., бр. 78 от 2017 г., бр. 55 от 2019 г.)

Справка за отразяване на постъпилите предложения от общественото обсъждане в периода 17.08.2021 – 16.09.2021 г. на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 46 от 30.11.2001 г. за железопътен превоз на опасни товари
18.10.2021
Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществените консултации по проектa на Процедура за регистрация и издаване на специално разрешение за извършване на полети на летателни апарати без съответствие със сертификат за тип
12.10.2021

(обн., ДВ, бр. 8 от 2010 г., попр., бр. 11 от 2010 г., изм. и доп., ДВ, бр. 7 от 2017 г.)

В хода на повторното обществено обсъждане не са постъпили предложения по проекта на нормативен акт.

Справка за постъпилите становища в срока на повторно общественото обсъждане на проектa на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 847 от 15.01.2010 г. за въвеждане на национална процедура за достъп до пазара на въздушни превозвачи на общността, установени в Република България, по въздушни линии, договорени съгласно международни договори на Република България с държави извън Европейския Съюз
15.09.2021
Справка от обществено обсъждане по Проект за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 24.11.2006 г. за удостоверяване на експлоатационната годност на граждански летища за обществено ползване, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата
03.09.2021
Справка за отразяване на становища от общественото обсъждане по проект за актуализация на Държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в Република България
09.08.2021

(обн., ДВ, бр. 9 от 1999 г., изм. и доп., бр. 80 от 2006 г., изм., бр. 7 от 2014 г., доп., бр. 85 от 2015 г., изм. и доп., бр. 55 от 2019 г., бр. 92 от 2020 г.)

Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществените консултации по проект на Наредба № 7 от 14.01.1999 г. за регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в Република България
06.08.2021
Справка за отразяване на постъпилите предложения от общественото обсъждане в периода 28.06.2021 – 28.07.2021 г. на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 8.09.2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби
14.07.2021

(обн., ДВ, бр. 88 от 2004 г., изм., бр. 109 от 2004 г., бр. 73 от 2005 г., бр. 9 от 2009 г., бр. 30 от 2009 г., бр. 49 от 2009 г., бр. 54 от 2010 г., бр. 11 от 2011 г., изм. и доп., бр. 39 от 2013 г., бр. 7 от 2015 г., бр. 52 от 2017 г., бр.62 от 2017 г., бр. 85 от 2017 г., бр. 88 от 2018 г.)

Справка за отразяване на постъпилите предложения от общественото обсъждане в периода 02.06.2021 – 02.07.2021 г. на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 1 септември 2004 г. за корабните документи
30.06.2021
Справка за отразяване на постъпилите предложения от общественото обсъждане в периода 29.03.2021 – 28.04.2021 г. на проекта на Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България

Страници

Subscribe to Резултати от обществено обсъждане