Вие сте тук

Резултати от обществено обсъждане

05.07.2022
Справка за постъпилите бележки и предложения от проведените в периода 13.05.2022 г. – 27.05.2022 г. обществени консултации по проекта на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Методиката за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура
27.06.2022
Справка за постъпилите предложенията при общественото обсъждане на проекта на Наредба за изменение на Наредба № 38 за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити, проведено в периода 19.05.2022 г. – 20.06.2022 г. по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове
21.04.2022
Справка за отразяване на постъпилите предложения от общественото обсъждане в периода 11.03.2022– 11.04.2022 г. на проекта на Наредба № 3 за обслужване на безекипажни кораби, плаващи по вътрешни водни пътища
14.04.2022
Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществените консултации, проведени в периода 11.03.2022 г.- 11.04.2022 г., по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 39 от 23.04.2015 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за организации за обучение, обучаващи пилоти и кабинен екипаж, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал - пилоти и кабинен екипаж
29.03.2022
Справка за постъпилите становища в срока на общественото обсъждане на Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване за периода 24.11.2021 г. -29.12.2021 г.
02.03.2022
Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществените консултации по проекта на Наредба за изменение на Наредба № 22 от 11.10.2018 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища
07.02.2022
СПРАВКА за постъпилите становища в срока на общественото обсъждане на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 37 от 19.10.2016 г. за авиационните оператори
21.01.2022
Справка за отразяване на постъпилите предложения от общественото обсъждане в периода 03.11.2021 – 03.12.2021 г. на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 17.06.2021 г. за компетентност на морските лица в Република България (обн., ДВ, бр. 54 от 2021 г.)
17.01.2022
Справка за отразяване на постъпилите предложения от общественото обсъждане в периода 29.11.2021 – 29.12.2021 г. на проекта на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 4 от 16.07.2010 г. за противоградовата защита в Република България
12.01.2022
Справка за отразяване на постъпилите предложения от общественото обсъждане в периода 22.12.2021 – 05.01.2022 г. на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 54 за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби
15.11.2021

(обн., ДВ, бр. 41 от 2014 г., доп., бр. 97 от 2019 г.)

Справка за отразяване на постъпилите предложения от общественото обсъждане в периода 05.08.2021 – 04.09.2021 г. на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-11 от 30.04.2014 г. за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в Република България
10.11.2021
Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществените консултации по проектa на Наредба за изменение на Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари
21.10.2021

(обн., ДВ, бр. 107 от 2001 г., изм. и доп., бр. 99 от 2006 г., изм., бр. 63 от 2007 г., изм. и доп., бр. 44 от 2009 г., бр. 46 от 2011 г., доп., бр. 44 от 2013 г., изм. и доп., бр. 24 от 2015 г., бр. 78 от 2017 г., бр. 55 от 2019 г.)

Справка за отразяване на постъпилите предложения от общественото обсъждане в периода 17.08.2021 – 16.09.2021 г. на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 46 от 30.11.2001 г. за железопътен превоз на опасни товари
18.10.2021
Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществените консултации по проектa на Процедура за регистрация и издаване на специално разрешение за извършване на полети на летателни апарати без съответствие със сертификат за тип
12.10.2021

(обн., ДВ, бр. 8 от 2010 г., попр., бр. 11 от 2010 г., изм. и доп., ДВ, бр. 7 от 2017 г.)

В хода на повторното обществено обсъждане не са постъпили предложения по проекта на нормативен акт.

Справка за постъпилите становища в срока на повторно общественото обсъждане на проектa на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 847 от 15.01.2010 г. за въвеждане на национална процедура за достъп до пазара на въздушни превозвачи на общността, установени в Република България, по въздушни линии, договорени съгласно международни договори на Република България с държави извън Европейския Съюз
15.09.2021
Справка от обществено обсъждане по Проект за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 24.11.2006 г. за удостоверяване на експлоатационната годност на граждански летища за обществено ползване, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата
03.09.2021
Справка за отразяване на становища от общественото обсъждане по проект за актуализация на Държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в Република България
09.08.2021

(обн., ДВ, бр. 9 от 1999 г., изм. и доп., бр. 80 от 2006 г., изм., бр. 7 от 2014 г., доп., бр. 85 от 2015 г., изм. и доп., бр. 55 от 2019 г., бр. 92 от 2020 г.)

Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществените консултации по проект на Наредба № 7 от 14.01.1999 г. за регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в Република България
06.08.2021
Справка за отразяване на постъпилите предложения от общественото обсъждане в периода 28.06.2021 – 28.07.2021 г. на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 8.09.2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби
14.07.2021

(обн., ДВ, бр. 88 от 2004 г., изм., бр. 109 от 2004 г., бр. 73 от 2005 г., бр. 9 от 2009 г., бр. 30 от 2009 г., бр. 49 от 2009 г., бр. 54 от 2010 г., бр. 11 от 2011 г., изм. и доп., бр. 39 от 2013 г., бр. 7 от 2015 г., бр. 52 от 2017 г., бр.62 от 2017 г., бр. 85 от 2017 г., бр. 88 от 2018 г.)

Справка за отразяване на постъпилите предложения от общественото обсъждане в периода 02.06.2021 – 02.07.2021 г. на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 1 септември 2004 г. за корабните документи

Страници

Subscribe to Резултати от обществено обсъждане