Справка за отразяване на постъпилите предложения от общественото обсъждане в периода 03.11.2021 – 03.12.2021 г. на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 17.06.2021 г. за компетентност на морските лица в Република България (обн.,