Справка за отразяване на постъпилите предложения от общественото обсъждане в периода 29.8.2022 – 28.9.2022 г. на проект на Наредба за съдържанието, условията и реда за водене, поддържане и ползване на регистъра на приемно-предавателните станции на наземни мрежи, дейностите по чл. 151, ал. 1, т. 16 от ЗУТ и на уведомленията за разположени точки за безжичен достъп с малък обхват