Справка за постъпилите бележки и предложения от проведените в периода 2.09.2022 г. – 16.09.2022 г. обществени консултации по проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение на Методиката за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура, приета с Постановление № 92 на Министерския съвет от 4 май 2012 г.