Справка за постъпилите в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията становища от общественото обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 7.11.2006 г. за условията и реда за издаване и пускане в у