Справка за постъпилите в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията становища от общественото обсъждане на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги