Становища и предложения по проекти за изменение на проекти на наредби за изменение и допълнение на 10 наредби в областта на транспорта с цел намаляване на административната тежест за бизнеса и гражданите

При проведеното обществено обсъждане на проектите на наредби за изменение и допълнение на Наредба № H-1 от 9.01.2014 г. за регистрация, първоначално определяне, поддържане на летателната годност, експлоатация на свръхлеки въздухоплавателни средства, обучение и издаване на свидетелства за правоспособност на пилотите и контрола върху тях; Наредба № 145 от 11.08.2004 г. за условията и реда за издаване на лицензи на организации за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника; Наредба № 141 от 27.03.2002 г. за удостоверяване експлоатационната годност на навигационни съоръжения за въздушна навигация и кацане; Наредба № 37 от 19.10.2016 г. за авиационните оператори; Наредба № 27 от 31.03.2000 г. за авиационните учебни центрове; Наредба № 26 от 7.06.2012 г. за издаване и отнемане на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване, за изискванията към организациите, извършващи аеронавигационно обслужване, и надзора върху тях; Наредба № 60 от 24.04.2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета; Нaредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари; Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници и Наредба № 20 от 24.11.2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата, в установения срок не са постъпили становища и възражения.

Този пакет от проекти е качен за обществено обсъждане на сайта на министерството и в Портала за обществени консултации на Министерския съвет на 28 май, съответно на 29 май 2018 г.