Становища и предложения по проектите на наредби за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 1.09.2004 г. за корабните документи, Наредба № 9 от 17.10.2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти,

При проведеното обществено обсъждане на проектите на наредби за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 1.09.2004 г. за корабните документи; Наредба № 9 от 17.10.2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти; Наредба № 18 от 3.12.2004 г. за регистрация на пристанищните оператори в Република България; Наредба № 19 от 9.12.2004 г. за регистрация на пристанищата на Република България и Наредба № 57 от 2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз, във връзка с въвеждането на мерки за намаляване на административната тежест, в установения срок не са постъпили становища и възражения.