Резултати от обществено обсъждане

При проведеното обществено обсъждане на проекта на Закон за ратифициране на актовете на третия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз, в установения срок не са постъпили становища и възражения.

При проведеното обществено обсъждане на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 01.11.2011 г. за изискванията за пощенската сигурност, в установения срок не са постъпили становища, предложения и възражения.

Проектът е публикуван за обществено обсъждане на портала на министерството и на портала за обществени консултации на Министерския съвет на 19 август 2019 г.

По проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" в срока за обществено обсъждане не са постъпили становища и предложения.