Проекти на нормативни актове - Съобщения

(обн., ДВ, бр. 64 от 2000 г., изм. и доп., бр. 112 от 2001 г., изм., бр. 45 и бр. 76 от 2002 г., бр. 26 от 2003 г., изм., бр. 19, бр. 88, бр. 99 и бр. 105 от 2005 г., бр. 34, бр. 37, бр. 80 и бр. 86 от 2006 г., бр. 41, бр. 53 и бр. 109 от 2007 г., изм. и доп., бр. 109 от 2008 г., изм., бр. 35, бр. 87 и бр. 93 от 2009 г., доп., бр. 101 и бр. 102 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., изм., бр. 38 от 2012 г., бр. 61 от 2014 г., бр. 81 и бр. 95 от 2016 г., доп., бр. 97 от 2017 г., изм., бр. 77 от 2018 г., изм. и доп., бр. 53 и бр. 100 от 2019 г., бр. 31 от 2022 г. и бр. 66 от 2023 г.)

Чрез новите актове се постигна усъвършенстване на международната регламентация на основните пощенски услуги, включително на универсалната пощенска услуга, като услуга от общ икономически интерес, предоставяна задължително на територията на всички страни-членки на ВПС.

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица в Министерството на транспорта и съобщенията

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта и съобщенията.

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта и съобщенията.

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица на страницата на Министерството на транспорта и съобщенията в интернет и на Портала за обществени консултации.

Обн., ДВ, бр. 60 от 2004 г.; доп., бр. 69 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2005 г.;изм. и доп., бр. 16 от 2006 г.; изм. и доп. бр. 76 от 2011 г.; изм. и доп. бр. 73 от 2012 г.; изм. и доп. бр. 59 от 2013 г.; изм. и доп. бр. 16 от 2014 г.; изм. и доп. бр. 46 от 2015 г. ; изм. и доп. бр. 78 от 2016 г.; изм. и доп. бр. 47 от 2018 г., бр. 47 от 2018 г., бр. 73 от 2019 г. и бр. 33 от 2021 г.

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица на страницата на Министерството на транспорта и съобщенията в интернет и на Портала за обществени консултации.