Проекти на нормативни актове - Съобщения

Проектът е приет с Решение №  132 от 09.05.2024 г.  на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС/Комисията).

Съгласно чл. 147, ал. 1 от Закона  за електронните съобщения (ЗЕС), размерът на таксите по закона, сроковете и начинът на плащането им се определят с тарифа за таксите, разработена от КРС и приета от Министерския съвет.

приета с Постановление № 30 на  Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 21 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 43, 61 и 81 от 2000 г., бр. 36 от 2001 г., бр. 19 от 2002 г.; попр., бр. 21 от 2002 г.; доп., бр. 74 от 2002 г.; Решение № 7581 на Върховния административен съд от 2002 г. - бр. 76 от 2002 г.; Решение № 11701 на Върховния административен съд от 2002 г. - бр. 119 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2003 г., бр. 25 и 68 от 2004 г., бр. 24 от 2005 г., бр. 48 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 17 от 2008 г., бр. 1, 16, 79, 84 и 87 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г. и бр. 13 от 2011 г., бр. 16 и 80 от 2012 г., изм. и доп. бр. 33 и 62 от 2013 г., бр. 23 от 2014 г., бр. 19 и 40 от 2015 г., бр. 17 от 2016 г., бр. 29 и 41 от 2017 г., бр. 21, 49 и 107 от 2018 г.; бр. 40 и 62 от 2019 г.; бр. 74 от 2020 г.; бр. 37 и 67 от 2021 г. и бр. 36, 44 и 66 от 2022 г.)

Чрез измененията в Общия правилник се постигна усъвършенстване на институционалната рамка на ВПС, чрез укрепването на ролята на Консултативния комитет като орган, състоящ се от външни заинтересовани страни в сектора. Измененията във Всемирната пощенска конвенция и в Споразумението за услугите по пощенските плащания усъвършенстват и допълват разпоредбите, касаещи основните и допълнителните услуги, предоставяни от избраните пощенски оператори.

(обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г., Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.; изм., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 2013 г., бр. 11, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2015 г. – бр. 23 от 2015 г.; изм., бр. 24, 29, 61 и 79 от 2015 г., бр. 50, 95, 97 и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 101 от 2017 г., бр. 7, 21, 28, 77 и 94 от 2018 г., бр. 17, 47, 74, 94 и 100 от 2019 г., бр. 28, 51, 62, 69 от 2020 г.; Решение № 15 на Конституционния съд от 2020 г. – бр. 101 от 2020 г.; изм., бр. 105 от 2020 г., бр. 20 от 2021 г., бр. 15 и 32 от 2022 г. и бр. 58 от 2023 г.)

(обн., ДВ, бр. 64 от 2000 г., изм. и доп., бр. 112 от 2001 г., изм., бр. 45 и бр. 76 от 2002 г., бр. 26 от 2003 г., изм., бр. 19, бр. 88, бр. 99 и бр. 105 от 2005 г., бр. 34, бр. 37, бр. 80 и бр. 86 от 2006 г., бр. 41, бр. 53 и бр. 109 от 2007 г., изм. и доп., бр. 109 от 2008 г., изм., бр. 35, бр. 87 и бр. 93 от 2009 г., доп., бр. 101 и бр. 102 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., изм., бр. 38 от 2012 г., бр. 61 от 2014 г., бр. 81 и бр. 95 от 2016 г., доп., бр. 97 от 2017 г., изм., бр. 77 от 2018 г., изм. и доп., бр. 53 и бр. 100 от 2019 г., бр. 31 от 2022 г. и бр. 66 от 2023 г.)

Чрез новите актове се постигна усъвършенстване на международната регламентация на основните пощенски услуги, включително на универсалната пощенска услуга, като услуга от общ икономически интерес, предоставяна задължително на територията на всички страни-членки на ВПС.

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица в Министерството на транспорта и съобщенията

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта и съобщенията.