Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица в Министерството на транспорта и съобщенията

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) изготви анализ в съответствие с чл. 53, ал. 2 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) относно необходимостта от преразглеждане на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения (Тарифа/та). Въз основа на получените становища и допълнителна информация от заинтересованите страни, в т.ч. проведени срещи с представители на Министерството на транспорта и съобщенията и Министерството на електронното управление във връзка с изпълнение на реформа 2 (C7.R2): Ефективно използване на радиочестотния спектър от Плана за възстановяване и устойчивост на България  бе извършен детайлен сравнителен анализ, в резултат на който предлагаме да се определят и изменят следните такси:

  I. Такси за използване на радиочестотен спектър от наземни мрежи, позволяващи предоставянето на електронни съобщителни услуги

 – чл. 2, ал. 8 да се измени така:

(8) единичната цена на MHz за всяка година от продължителността на разрешението по обхвати е, както следва:

№ по ред

Обхвати

Единична цена на MHz

(в лв.)

1.

700 MHz

72 000 (120 000)

2.

800 MHz

72 000 (120 000)

3.

900 MHz

100 000

4.

1800 MHz

75 000

5.

2 GHz

45 000

 Мотиви:

Ускореното разгръщане и надграждане на 5G мрежите в България зависи изцяло от предоставянето за ползване на радиочестотен спектър в обхвати 700 MHz и 800 MHz, което е пряко свързано с изпълнението на мярка C7.R2 от Плана за възстановяване и устойчивост.

КРС отчита, че предоставянето на радиочестотен спектър в обхвати 700 MHz и 800 MHz в България се е забавило. Като се добави и световната CODIV пандемия и последвалата икономическа криза, това рефлектира в оскъпяване на разгръщането на мрежите, предвид оскъпяване на оборудването. В тази връзка и с оглед насърчаване на дългосрочните инвестиции и въвеждане на иновации от предприятията, като се отчете забавянето в предоставянето на радиочестотен спектър в обхвати 700 MHz и 800 MHz, което се отразява в оскъпяване на разгръщането на мрежите, КРС счита, че е подходящо преразглеждане на размера на таксите в тези обхвати.

В допълнение Военновъздушните сили на РБ и предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги ще проведат тестови изпитания в обхвати 700 МНz и 800 МНz като се провери влиянието на излъчването от базовите станции на предприятията върху наземно базираните военни радионавигационни и радиолокационни системи и обратно.

Предвижда се тестовете да се провеждат в обхвати 700 МНz и 800 МНz в рамките на санитарната зона с радиус 5 км.     

Предоставянето на спектър в обхват 700 MHz на европейско ниво се състоя предимно в периода 2020-2021 г., съответно въз основа на данните за първоначалните тръжни цени в държавите-членки КРС извърши допълнителен сравнителен анализ. Сравнителният анализ сочи, че таксите в България за този обхват са с 30 % по-високи от средноевропейските. Наред с това предоставянето на спектъра на ниво ЕС е извършено в периода 2019-2021 г. В тази връзка като се вземе предвид че за периода 2023-2027 г. инвестициите в оборудване за обхвати 700 и 800 MHz са с 25 % повече, считаме за подходящо към намалението от 30% да се добави и 10% от гледна точка на двугодишното забавяне. Така се достига до средноевропейските нива на таксите като се компенсира и забавянето на предоставянето на радиочестотен спектър.  В тази връзка считаме, че еднократната такса за издаване на разрешение за обхват 700 MHz следва да се намали с 40 %, за да достигне средната стойност на MHz на глава от населението за ЕС, претеглена през средния приход на абонат, като се компенсира забавянето в предоставянето на ресурса.

В рамките на процедурата по изменение на Тарифата през 2019 г. КРС и заинтересованите страни се съгласиха, че е налице съпоставимост в техническите характеристики на обхвати 700 MHz и 800 MHz. В тази връзка еднократната и годишна такса за придобиване и ползване на спектър в обхват 700 MHz бяха приравнени на тези за обхват 800 MHz, тъй като към онзи момент предоставянето на спектър в обхват 700 MHz в Европа не беше стартирало. Предвид факта, че всички търгове в Европа за спектър в обхват 800 MHz са проведени в периода 2010-2015 г., наличната информация за приложимите такси не може да се ползва за определяне на размер на таксите през 2022 г. тъй като не отчита динамиката в технологичното и икономическото развитие. В тази връзка считаме, че следва да бъде приложен подходът от 2019 г. и таксите за двата обхвата да бъдат приравнени, поради което се предлага еднократната такса за издаване на разрешение за обхват 800 MHz също да се намали с 40%.

С предложеното намаление в размер на 40 %, отразяващо средно европейското ниво на таксата (72 000 лв. за 1 MHz), приходите от еднократни такси в случай, че резултатите от тестове са успешни и КРС предостави за ползване 60 MHz в обхват 700 MHz и 60 MHz в обхват 800 MHz (общо 120 MHz) ще бъдат 172 800 000 лв. (ако разрешенията се издадат за 20 г.). Годишните такси за ползване на радиочестотен спектър в тези обхвати в този случай са 7 800 000 лв.

 В случай, че тестовете покажат наличието на вредно влияние между военните и мобилните мрежи или те изобщо не бъдат проведени, КРС ще може да проведе процедура по предоставяне само на свободните за граждански нужди 2х20 MHz от обхват 700 MHz, като в този случай приходите ще са, както следва:

-          От еднократни такси – в размер на 57 600 000 лв. в случай, че разрешението се издаде за 20 г.

-          От годишни такси – в размер на 2 600 000 лв. годишно.

 II. Такси за ползване на радиочестотен спектър за мрежи от вида „точка към точка“, в това число определяне на такси за използване на радиочестотен спектър след регистрация.

2.1. Обхвати до 57 GHz, ползване въз основа на разрешителен режим:

 В чл. 7, ал. 1 се изменя т. 3 и се заличава т. 4 както следва:

„Чл. 7. (1) За ползване на радиочестотен спектър за електронни съобщителни мрежи се събира годишна такса според заеманата честотна лента, както следва:

№ по ред

За осъществяване на електронни съобщения чрез:

Такса за 1 MHz (в лв.)

....

 

 

3.

Електронни съобщителни мрежи от неподвижната радиослужба от вида "точка към точка", за 1 km, за честота:

3.1.

до 10 GHz

2,40

3.2.

от 10 GHz до 24 GHz

1,80

3.4.

от 27 GHz до 35 GHz

1,50

3.5.

от 35 GHz до 50 GHz

1,20

3.6.

от 50 GHz  до 57 GHz

0,30

Мотиви:

Към настоящия момент годишната такса за ползване на радиочестотен спектър за мрежи от неподвижната радиослужба от вида "точка към точка" за 1 MHz се определя в зависимост от честотните обхвати, както следва: до 10 GHz – 4,00 лв.; от 10 GHz до 35 GHz – 3 лв.; от 35 GHz до 50 GHz – 2,00 лв.; от 50 GHz  до 70 GHz – 0,50 лв.; и над 70 GHz - 0,20 лв. Размерът на таксата за обхватите до 70 GHz е функция и на дължината на радиорелейните участъци, докато таксата за обхватите над 70 GHz не зависи от нея. Предложението за промяна на честотните обхвати и съответната такса за 1 MHz е изготвено, като са взети предвид натовареността на обхватите, разпространението на радиовълните, миграцията на радиорелейните линии от един обхват в друг и въвеждането на регистрационен режим над 57 GHz.

С промяната таксите в обхватите до 24 GHz и над 35 GHz се намаляват с 40 %, а тези в обхвата от 27 GHz до 35 GHz – с 50 % с цел насърчаване на мигриране на участъци в по-малко използвани обхвати. Предложението е изготвено, като са взети предвид натовареността на обхватите, разпространението на радиовълните, миграцията на радиорелейните линии от един обхват в друг и въвеждането на регистрационен режим над 57 GHz.

С навлизането на 5G мрежите трафикът, генериран от базовите станции непрекъснато нараства с много бързи темпове. В резултат пропорционално нараства потребността от изграждане на преносна среда, в т. ч. мрежи от вида „точка към точка“, използващи по-широки честотни ленти, което да осигури необходимата скорост и качество на предаването на данни. С въвеждането на нови технологии (като 6G),  в бъдеще се очакват още по-бързи темпове на развитието на мрежите с много висок капацитет. Използването на по-широки ленти при настоящите такси води до увеличаване на дължимите от предприятията такси за ползване на радиочестотен спектър. Това ще възпрепятства изграждането и разгръщане на преносни мрежи с висок капацитет, което ще се отрази негативно на осигуряването на по-добро качество на преноса и на услугите, предоставяни на потребителите и развитието на 5G в България. С намалението на таксите ще се насърчат инвестициите на предприятията и изграждането на радиорелейни линии, които да се използват за осигуряване на висококапацитетен трафик за базовите станции в обхвати 700 и 800 MHz. Това ще допринесе косвено за изпълнението на мярка C7.R2 от Плана за възстановяване и устойчивост.

С намалението на таксите годишните приходи на база действащите към момента разрешения ще намалеят с 1 063 хил. лв., като това ще се компенсира от таксите, които ще се заплащат за използване на участъци с по-широки ленти и таксите, които ще бъдат заплатени от предприятията при предоставянето на спектъра в обхвати 700 MHz и 800 MHz.

 2.2. Ползване на радиочестотен спектър въз основа на регистрационен режим в обхватите над 57 GHz.

- в чл. 9, ал. 1 да се създаде нова точка със следния текст:

– за разглеждане на заявление за вписване на участък или изменение на техническите параметри на вписан участък в регистъра на лицата, които използват радиочестотен спектър след регистрация за всеки участък в размер на 20 лева.

- в чл. 7 да се създаде алинея със следния текст:

(4) годишната такса за ползване на радиочестотен спектър след регистрация е в размер на 9,00 лева за 100 MHz. Таксата се изчислява пропорционално според заеманата честотна лента.

 Мотиви:

Както е посочено в Анализа за 2021 г. на Комисията за регулиране на съобщенията по чл. 53, ал. 2 от Закона за електронните съобщения със Закона за изменение и допълнение на ЗЕС (ЗИД на ЗЕС) (Обн., ДВ, бр. 20 от 2021 г.) беше въведена възможност определен радиочестотен спектър да се използва въз основа на регистрация (регистрационен режим). Това е нов режим, с който се създават облекчени условия за използване на честотния ресурс, като се намалява административната тежест както за предприятията, така и за регулатора, тъй като процедурите по заявяване и предоставяне на права за ползване на спектър при регистрационния режим са опростени. Очаква се облекчаването на режима на ползване на радиочестотния спектър във високите обхвати да насърчи предприятията да изграждат широколентови мрежи, които осигуряват по-висока скорост на предаване на данните и съответно по-добро качество на услугите, което от своя страна да създаде предпоставки за развитието на електронните съобщителни мрежи от 5-то поколение.

Определените размери на таксите за регистрационния режим целят насърчаване на инвестициите в инфраструктурата, стимулиране на иновациите и осигуряване на условия за въвеждане на ново поколение мобилни мрежи (5G). Очаква се това да окаже допълнителен положителен ефект, свързан с цифровизацията на икономиката. Предприетите от КРС действия за изменение на Тарифата могат да допринасят за насочване на финансовите ресурси на предприятията към инвестиции в мрежи с много висок капацитет и подобряване на качеството на услугите за потребителите.

При определяне на таксите е взето под внимание и изложеното в постъпилите становища на заинтересованите предприятия във връзка с проведените обществени консултации на Анализа по чл. 53, ал. 2 от Закона за електронните съобщения на необходимостта от преразглеждане на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения.

 III. Определяне на такси за негеостационарните спътникови системи и мрежи, свързващи се с тези системи, както и изменение на начина на определяне на годишната такса за ползване на позиция на геостационарна орбита със съответния радиочестотен спектър

1. Изменения във връзка с Правилата за мрежите от спътникови радиослужби и като се отчита спецификата на земните станции, свързващи се с негеостационарните спътникови системи:

 -   Чл. 2, ал. 1, т. 3 да се измени така:

„3. Електронни съобщителни мрежи от спътникови радиослужби

3.1.  за всяка земна станция, свързваща се с геостационарни спътникови системи - 800 лева;

3.2. за всяка земна станция, свързваща се с негеостационарни спътникови системи, състояща се от една или повече антени - 800 лева.

 -   Чл. 7, ал. 1, т. 1 да се измени така:

„Електронни съобщителни мрежи от спътникови радиослужби на предавателен канал (Земя-космос)“

 Мотиви:

Както е посочено в Анализа, към настоящия момент таксите за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи от неподвижна-спътникова радиослужба или от подвижна-спътникова радиослужба, са:

- Еднократна такса за издаване на разрешение (чл. 2, ал. 1, т. 3 от Тарифата) - за всяка земна станция в размер на 800 лв.;

- Годишна такса за ползване на радиочестотен спектър (чл. 7, ал. 1, т. 1 от Тарифата) – 200 лв. за 1 MHz за обхватите под 18,4 GHz и 10 лв. за 1 MHz за обхватите над 18,4 GHz.

За изменение на разрешения за спътникови радиослужби с честотно планиране се дължи такса за всяка земна станция в размер на 800 лева.

Една земна станция, свързваща се с негеостационарни спътникови системи може да е оборудвана с повече от една проследяваща антена, всяка от които излъчва  в една и съща честотна лента в различни периоди от време, докато земна станция, свързваща се с геостационарни спътникови системи е оборудвана с една антена. В тази връзка считаме, че следва да се добави текст, който да диференцира земните станции, свързващи се с геостационарни системи и земните станции, свързващи се с негеостационарни системи, като размерът на таксите за всяка земна станция не се променя.

 2. Еднократна такса за издаване на разрешение за ползване на радиочестотен спектър за електронна съобщителна мрежа от негеостационарна/и спътникова/и система/и.

 - чл. 2, ал. 1, т. 9 да се измени така:

 „9. Позиция на геостационарна орбита със съответния радиочестотен спектър“

 -          в чл. 2, ал. 1 да се добави нова точка със следния текст:

 „Х. Електронна съобщителна мрежа от негеостационарна/и спътникова/и система/и - 5000 лв.“

 Мотиви:

Считаме, че следва да се определи еднократна такса за издаване на разрешение за ползване радиочестотен спектър за електронна съобщителна мрежа от негеостационарна/и спътникова/и система/и. Тази такса следва да е еднаква с таксата за позиция на геостационарна орбита със съответния радиочестотен спектър, защото разходите за национална координация на геостационарните и негеостационарните спътникови системи са еднакви.

 3. Годишни такси за ползване на позиции на геостационарната орбита със съответния радиочестотен спектър и за мрежите от негеостационарна/и спътникова/и система/и

 -   чл. 6, ал. 1, т. 10 да се измени така:

 „10. Позиция на геостационарна орбита със съответния радиочестотен спектър, за всеки 1 MHz на предавателните канали (Земя-космос)“

10.1. за обхватите под 18.4 MHz – 60 лв.

10.2. за обхватите над 18.4 MHz – 30 лв.“

 -   в чл. 6, ал. 1 да се добави нова точка със следния текст:

 „Х. Електронна съобщителна мрежа от негеостационарна/и спътникова/и система/и, за всеки 1 MHz на предавателните канали (Земя-космос)“

Х.1. за обхватите под 18.4 MHz – 60 лв.

Х.2. за обхватите над 18.4 MHz – 30 лв.“

 Мотиви:

Както е посочено в Анализа, в разрешенията за предоставяне на позиция на геостационарната орбита, определена за Република България за осъществяване на електронни съобщения чрез спътникови системи е определен радиочестотния спектър, който предприятията имат право да използват и съответните технически характеристики на предавателните и приемните канали (номер на канала, носеща честота, широчина на канала, мощности и т.н.). Като критерий за определяне на годишната такса за позицията на геостационарна орбита със съответния радиочестотен спектър се ползва транспондер, без да се отчита дали широчината на канала му е 1 MHz, 50 MHz или 300 MHz. 

Въз основа на извършения допълнителен анализ считаме, че годишните такси за ползване на позиции на геостационарната орбита, определени за Република България следва да се определят за всеки 1 MHz, в зависимост от честотния обхват под/над 18.4 GHz. Предвид факта, че негеостационарните спътникови системи са системи за пренос на данни, считаме че КРС следва да определи такса за радиочестотен спектър, използван от негеостационарна спътникова система, която да съответства на таксата, която се дължи за позиция на геостационарна орбита за пренос на данни.

За обхватите под 18.4 MHz предложената такса в размер на 60 лв. е определена на база на осреднената такса за 1 MHz, заплащана от предприятията, на които КРС е издала разрешения за позиция на геостационарна орбита със съответния радиочестотен спектър. Като се отчита обстоятелството, че обхватите над 18.4 GHz се характеризират с по-широки честотни ленти, каквито се изискват от новите технологии при спътниковите мрежи, то таксата за 1 MHz за обхватите над 18.4 MHz следва да бъде с 50% по-ниска от таксата за обхватите под 18.4 MHz. По този начин се стимулират инвестициите в нови технологии, които представляват потенциална възможност за осигуряване на широколентов достъп и играят важна роля в глобалната информационна инфраструктура, като осигуряват бърз и лесен начин за комуникация, независимо от разстоянията и местоположението, на което се намират потребителите. Осигуряването на възможност за увеличаване капацитета на преноса на данни ще бъде предпоставка за постигане на целите на Цифровото десетилетие на Европа. 

 IV. Такси за номерационни ресурси

 чл. 8, ал. 1 да се измени така:

Чл. 8. (1) За ползване на номерационни ресурси, за осъществяване на електронни съобщения се събира годишна такса, както следва:

№ по ред

За ползване на номерационен ресурс

Такса (в лв.)

1

За национално значим номер с 8-цифрена дължина

0,18 0,24

2

За номер от предоставен блок от 10 000 000 национално значими номера с 9-цифрена дължина

0,13 0,16

3

За номер от предоставен блок от 1 000 000 или 100 000 национално значими номера с 9-цифрена дължина

0,13 0,16

 Мотиви:

Съгласно чл. 143а, ал. 1 от ЗЕС, размерът на таксите се определя при отчитане на икономическото и технологичното състояние на пазара.

От направените анализи и предоставената информация от становищата на предприятията е видно, че приходите от пазарния сегмент фиксирана гласова услуга намаляват, както и че е налице трайна тенденция за спад на броя активни абонати на фиксирани услуги.

Същата тенденция се наблюдава в по-малка степен при мобилните услуги - спад в броя на абонатите т.е. намаляване на броя използвани уникални SIM  карти. Също така се наблюдава спад и при средния приход от абонат.

Посоченото състояние на пазара на мобилни и фиксирани гласови услуги дава основание за преразглеждане на годишните такси за предоставяните номерационни ресурси в посока на тяхното намаляване.

Във връзка с това е предложено по-голямо намаление на таксите за национално значим номер с 8-цифрена дължина – с 25%, като за номерата с  9-цифрена дължина предложението е за намаление с 19%.

Съгласно чл. 143а, ал. 7 от ЗЕС, размерът на таксата за ползване на номерационни ресурси се определя въз основа на степента на ограниченост на номерационните ресурси, поради което следва таксите за национално значим номер с 8-цифрена дължина да останат по-високи от тези с 9-цифрена дължина.

С предложените размери на таксите годишните приходи по бюджета на КРС на база действащите към момента разрешения ще намалеят с 654 000 лв., като това ще се компенсира от таксите, които ще бъдат заплатени от предприятията при предоставянето на спектъра в обхвати 700 MHz и 800 MHz.

 V. Такси за изменение и допълнение на временно разрешение

 -          Чл. 10, ал. 2 да се измени така:

(2) За изменение и/или допълнение на разрешения по чл. 2, ал. 1, ал. 6 и ал. 10 се събира такса според вида на изменението и допълнението, както следва:

1. без ново честотно планиране - такса в размер 100 лв.;

2. с ново честотно планиране (промяна на честота, честотна лента, точка на излъчване, мощност, зона на обслужване) - такса в размер на еднократната административна такса по чл. 2, ал. 1, ал. 6 и ал. 10.“

Мотиви:

В Тарифата е необходимо да се въведе такса за изменение/допълнение на временно разрешение, с оглед възникнала необходимост от предоставяне на услугата след извършените промени със ЗИД на ЗЕС.

 VI. Такси по видове мрежи с отпаднала необходимост

- точки 5 и 8 от чл. 2,  ал. 1 се отменят - таксите за мрежи за търсене и спасяване.

- чл. 2, ал. 1, т. 6 да се измени така:

„Електронна съобщителна мрежа за обслужване на корабоплаването и предоставяне на речни информационни услуги на корабния трафик“

 - чл. 2, ал. 1, т. 7 да се измени така:

„Електронна съобщителна мрежа от радиослужбите въздушна подвижна, радиолокация и радионавигация за управление на въздушното движение и осигуряване на аеронавигационно обслужване на полетите на гражданското въздушно пространство“.

- чл. 6, ал. 1, т. 6 да се измени така:

„Електронна съобщителна мрежа за обслужване на корабоплаването и предоставяне на речни информационни услуги на корабния трафик.“

 - точки 7 и 8 от чл. 6, ал. 1 се отменят - таксите за мрежи за търсене и спасяване.

 Мотиви: В Тарифата са определени такси за издаване на разрешение и ползване на мрежи за търсене и спасяване преди повече от 20 г., като до момента не е постъпвало искане за издаване. Предвид липсата на интерес, не са постъпвали становища за преразглеждане на размера на таксите и съответно не са подлагани на анализ относно необходимостта от тяхното съществуване или промяна. Таксите – еднократни и годишни такси за ползване на радиочестотен спектър за мрежи за търсене и спасяване, са както следва:

-        Обществена електронна съобщителна мрежа за морско търсене и спасяване и разпространение на текуща информация за осигуряване безопасността на корабоплаването в размер на 24 000 лв.(чл. 2, ал. 1, т. 5).          

-        Електронна съобщителна мрежа за морско търсене и спасяване и разпространение на текуща информация за осигуряване безопасността на корабоплаването в размер на 12 000 лв.(чл. 2, ал. 1, т. 6).

-        Електронна съобщителна мрежа за търсене и спасяване и разпространение на текуща информация за осигуряване безопасността на въздухоплаването в размер на 12 000 лв.(чл. 2, ал. 1, т. 8).

-        Обществена електронна съобщителна мрежа за морско търсене и спасяване и разпространение на текуща информация за осигуряване безопасността на корабоплаването в размер на 12 000 лв.(чл. 6, ал. 1, т. 6).

-        Електронна съобщителна мрежа за морско търсене и спасяване и разпространение на текуща информация за осигуряване безопасността на корабоплаването в размер на 6000  лв.(чл. 6, ал. 1, т. 7).

-        Електронна съобщителна мрежа за търсене и спасяване и разпространение на текуща информация за осигуряване безопасността на въздухоплаването в размер на 6000  лв.(чл. 6, ал. 1, т. 8).

Същевременно мрежите за търсене и спасяване са уредени с наредби и правила и следва да отпаднат поради отпадналата им необходимост, като съгласно контактните точки са определени нормативно както следва:

Авиационно търсене и спасяване: Съгласно „Национален план за търсене и спасяване при авиационни произшествия“ функциите по контрол и управление на Координационния център за търсене и спасяване при авиационно произшествие са на ГД „ГВА“, в съответствие с разпоредбите на Наредба 12 от 11.09.2020 г. за системата за търсене и спасяване при авиационно произшествие.

„Национален план за търсене и спасяване при авиационни произшествия“ е изготвен в изпълнение на Република България, произтичащи от международните конвенции за оказване на помощ на хора, търпящи бедствия („Конвенция за международно гражданско въздухоплаване“, „Международна конвенция за търсене и спасяване по море“), като участниците в плана е необходимо да работят в тясно сътрудничество и координация на дейностите по търсене и спасяване при авиационни произшествия.

Морско търсене и спасяване: Съгласно „Международна конвенция за търсене и спасяване по море“ спасително-координационните центрове трябва да бъдат държани в течение със състоянието на готовност на единиците по търсене и спасяване на бедстващи хора, кораби и самолети.

„ИАМА организира и координира търсенето и спасяването на бедстващи хора, кораби и самолети, упражняващи контрол върху опазването на морската среда от замърсяването от кораби и води регистри на кораби, морските лица, пристанищата и пристанищните оператори в Република България“ („Морски транспортен план на Република България 2021-2035, част „Морски транспорт“)

 В допълнение следва да се вземе предвид, че съгласно чл. 149, ал. 2, т. 1 от ЗЕС държавните органи, които осъществяват електронни съобщения за собствени нужди, свързани с техните функции не дължат такси по реда на глава осма от ЗЕС, поради което таксите относно търсене и спасяване следва да отпаднат.

 - чл. 2, ал. 1, т. 12 и  чл. 7, ал. 6 се отменят - такси за метеорен радар

Мотиви: Предложението за отпадане на таксите за издаване на разрешение и за ползване на радиочестотен спектър от метеорен радар са във връзка с отпаднала необходимост. След заявен интерес от Геофизичния институт към БАН за ползване на спектър за метеорен радар и издадено временно разрешение, са определени еднократна и годишна такса за ползване в Тарифата, което създава условие за издаване на разрешение (изменение на Тарифата през 2010-2011 г.). След въвеждане на таксите в Тарифата не е подадено заявление за издаване на разрешение.

Към настоящия момент, както беше посочено по-горе със ЗИД на ЗЕС научните организации, които осъществяват електронни съобщения за собствени нужди, за реализиране на краткосрочни проекти или експериментално използване не дължат такси по реда на глава осма от ЗЕС (чл. 149, ал. 2, т. 3  (ДВ, бр. 20 от 2021 г.).

 VII. Административни такси

Съгласно посоченото в т. II, 2.2 за ползване на радиочестотен спектър въз основа на регистрационен режим в обхватите над 57 GHz се въвежда нова еднократна административна такса за административни услуги.

- в чл. 9, ал. 1 да се създаде нова точка със следния текст:

– за разглеждане на заявление за вписване на участък или изменение на техническите параметри на вписан участък в регистъра на лицата, които използват радиочестотен спектър след регистрация за всеки участък в размер на 20 лева.

 VIII. Изменения във връзка с привеждане в съответствие на Тарифата със ЗИД на ЗЕС и правилата за използване на радиочестотния спектър. Редакционни промени.

В Тарифата са направени и редакционни промени във връзка с привеждане в съответствие на Тарифата със ЗИД на ЗЕС и правилата за използване на радиочестотния спектър по отношение на терминология, срокове и др. в следните членове:

 - в чл. 2, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1; чл. 6, ал. 1, т. 1 и ал. 3, т. 2; чл. 8, ал. 1, т. 1 и ал. 4; чл. 9, ал. 2;чл. 10, 2, т. 2 и ал. 4; чл. 12, ал. 1 и 2; чл. 13, ал .1-3;чл. 13а, ал. 2 и чл. 15.

  

Лице за контакт:

Яна Грозева
Главен експерт
Дирекция "Съобщения"
Министерство на транспорта и съобщенията
Тел.: 02/9409228
ygrozeva@mtitc.government.bg

Приложения
Прикачен файл Размер
Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения 41.16 KB
Мотиви към Проекта на Постановление на МС за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения 48.53 KB
Становище на МС към Проекта на Постановление на МС за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения 37.53 KB
Частична предварителна оценка на въздействието към Проекта на Постановление на МС за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения 100.43 KB
Приложение №1 към Проекта на Постановление на МС за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения 459.57 KB