Обществена консултация относно Съвместна декларация на държавите членки на ЕС в областта на микроелектрониката

На 7 декември 2020 г. осемнадесет държави членки на ЕС подписаха Съвместна декларация за осъществяване на Европейска инициатива в областта на  микроелектрониката (проектиране и производство на процесори и други полупроводникови компоненти). С тази декларация подписалите държави членки се ангажират да работят заедно за укрепване на европейската индустрия чрез увеличаване на инвестициите в микроелектрониката по цялата верига на стойността от оборудването и материалите за производство, проектирането, производството, тестването, опаковането за вграждане в интелигентните устройства и валидирането в крайни продукти. Очаква се към нея да се присъединят и други държави членки на ЕС.

От решаващо значение е продуктите на микроелектрониката в Европа да осигурят възможност за мащабни иновации в ключови икономически и обществени сектори, европейски технологичен суверенитет и конкурентоспособност в глобален мащаб. Това зависи в голяма степен от капацитета на Европа да проектира и евентуално да произведе следващо поколение надеждни процесори с ниска консумация на мощност, които да се използват за високоскоростна свързаност и в автоматизирани превозни средства, космическа и отбранителна дейност, здравеопазване, земеделие и хранителна промишленост, изкуствен интелект, центрове за данни, интегрирана фотоника, суперкомпютърна и квантова изчислителната техника и др.

Съвместната декларация има за цел да създаде полезни взаимодействия между националните изследователски и инвестиционни инициативи на отделните държави членки и да осигури съгласуван европейски подход към развитието на микроелектрониката с достатъчно голям мащаб. Чрез нея се надграждат и разширяват колективните усилия за реализирането на настоящите и бъдещи инициативи на европейско ниво като Проекта от важно европейско значение IPCEI on Microelectronics,  публично частните партньорства (Joint Undertakings) Key Digital Technologies и EuroHPC, и инициативата  European Processor. Това ще изисква консолидиране на инвестиции от бюджета на ЕС, националните бюджети (включително, ако е възможно чрез националните планове за възстановяване и устойчивост) и частния сектор.

Подписващите държави членки се съгласяват да:

1. Сътрудничат и участват в усилията за съвместно инвестиране в полупроводникови технологии по цялата верига на стойността, като:

 • мобилизират индустриалните заинтересовани страни чрез бъдещ индустриален алианс да изработят стратегически пътни карти и изследователски и инвестиционни планове за проектиране, производство и внедряване в рамките на цялата екосистема;
 • адресират общите предизвикателства чрез различни механизми за финансиране, включително там, където е възможно чрез националните планове за възстановяване и устойчивост и да допринесат до 2025 г. за значително увеличение на производствените възможности в Европа в областта на полупроводниците и вградените системи по цялата верига на стойността както и на процесорните чипове  със значително подобрена енергийна ефективност и бързодействие.
 • създадат многостранен и приобщаващ Европейски водещ проект чрез разработването на предложение за Важен проект от общоевропейски интерес, който има за цел да създаде силна динамика за укрепване на европейската електронна индустрия с фокус върху дизайна на екосистемата капацитета на веригата на доставки и първото индустриално развитие на усъвършенстваните полупроводникови технологии.

2. Подкрепят използването на полупроводникови технологии в Европа като за тази цел:

 • Улеснят малките и средни предприятия в използването на усъвършенствани чипове в иновационни продукти и предоставят възможности за повишаване на квалификацията и преквалификация на работници и студенти.
 • Работят съответствие с общи стандарти и където е уместно с общи схеми за сертифициране и прилагат общи изисквания относно набавянето на сигурни чипове и вградени системи за различни приложения.

Информация за цитираните в декларацията европейски инициативи може да намерите на следните адреси:

 1. Проект от общоевропейски интерес в областта на научните изследвания и иновациите в микроелектрониката IPCEI on Microelectronics:  https://www.ipcei-me.eu/what-is/
 2. Публично-частно партньорство Key Digital Technologies:  https://www.eurosmart.com/european-partnership-for-key-digital-technologies-kdts/
 3. Публично-частно партньорство EuroHPC: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eurohpc-joint-undertaking
 4. Инициативата  European Processor: https://www.european-processor-initiative.eu/project/epi
 5. Актуални, успешни примери за научно изследователски и иновационни проекти с финансиране от ЕС: https://ec.europa.eu/research/infocentre/fp_en.cfm?item=Information%20society&subitem=Microelectronics%20and%20nanotechnology

В тази връзка Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията приканва всички заинтересовани страни да изразят своите становища относно перспективите и възможностите за България при присъединяване към  Съвместна декларация на държавите членки на ЕС в областта на микроелектрониката и предложените дейности, както и да споделят своите виждания за реализация на инициативата съобразно конкретните индустриални направления от интерес за българския ИКТ сектор.

Очакваме Вашата позиция по следните въпроси:

 1. Какви конкретни ползи виждате за развитието българската екосистема в областта на микроелектрониката, включително, в трансграничен контекст?
 2. Какъв е капацитетът на научноизследователските организации и предприятията от сектора за участие в такова сътрудничество, съответно, какви са очакванията ви в това отношение?
 3. Какво би било въздействието върху кои други сектори от българската икономика?
 4. Какви са възможните източници на публично и/или частно финансиране?  

Получените становища ще помогнат да се оцени интересът на всички заинтересовани страни за подходящо включване на България в общоевропейската инициатива.

Моля, изпращайте Вашите становища в срок до 1 февруари 2021 г. на електроните пощи на лицата за контакти.

Лица за контакти:

Тотка Чернаева – началник на отдел „Европейски програми и проекти“, дирекция „Информационни технологии“

e-mail: tchernaeva@mtitc.government.bg;

Eли Канева – държавен експерт в отдел „Европейски програми и проекти“, дирекция „Информационни технологии“

e-mail: ekaneva@mtitc.government.bg

Прикачен файл Размер
jointdeclarationsemiccondutortechnologies.pdf 647.86 KB