Проект на актуализиран национален план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение „Свързана България“, Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България и Приоритет 8 на Националната програма за развити

Проектите са публикувани в електронен вид за обществено обсъждане и са на разположение на всички заинтересовани лица в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Мотиви

С проекта на актуализиран национален план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение „Свързана България“ ще се актуализира приетия с Решение № 435 на Министерския съвет от 26.06.2014 г. Национален план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение и Пътната карта за неговото изпълнение. Документът е приведен в съответствие с изискванията на Европейската комисия и новите стратегически и нормативни документи, в т.ч. Стратегията за европейско Гигабит общество, Европейския кодекс за електронни съобщения, Стратегическите цели на ЕС за общество на гигабитов интернет до 2025 г. и 5G плана за действие. Заложените в проекта на документ визия и цели са съобразени с благоприятстващите условия, заложени в предложението за Регламент на европейския парламент и на Съвета за определяне на общо приложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансовите правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите. Националните приоритети съответстват основно на целите на политики 1 и 3 на Регламента, а именно: По-интелигентна Европа - иновативен и интелигентен икономически преход и по-добре свързана Европа - мобилност и регионална свързаност на ИКТ. Като основни приоритети в плана са включени:

  1. Свръхвисокоскоростна инфраструктура – създаване на условия за разгръщане на мрежи с много голям капацитет;
  2. Широколентова инфраструктура – ускорено изграждане на широколентова инфраструктура, вкл. за нуждите на държавната администрация;
  3. Ефективно използване на радиочестотния спектър;
  4. Подобряване на покритието в населени места, разположени  в периферни, слабо населени и селски райони;
  5. Насърчаване на използването на цифрови технологии чрез осигуряване на безплатен достъп до интернет;
  6. Сигурност на мрежите.

Разгръщането на свръхвисокоскоростен достъп до интернет ще стимулира подобряването на уменията в областта на информационните технологии като фактор за ефективно използване на високоскоростни широколентови връзки. За постигането на заложените приоритети и цели в плана са необходими целенасочени инвестиции в технологично развитие, завършване на необходимата инфраструктура и гарантирана мрежова и информационна сигурност.

Във връзка с Решение № 33 на Министерския съвет от 20.01.2020 г. за одобряване на визия, цели и приоритети на Националната програма за развитие България 2030, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) е определено за водещо ведомство за детайлизиране на Приоритет 7 „Транспортна свързаност“ и Приоритет 8 „Цифрова свързаност“. Приоритет 8 е разработен от междуведомствена работна група към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и е изцяло съобразен с указанията на Министерството на финансите.

Съгласно чл. 7 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) Министерският съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията приема политика в областта на електронните съобщения и я обнародва в „Държавен вестник“. В изпълнение на тази разпоредба е изготвен проект на Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България, отразяващ новите тенденции и промени в стратегическите и нормативните документи.

С предложения проект на Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България се запазва времевият обхват на действащата политика 2019-2022 г., приета с Решение № 391 на Министерския съвет от 08.07.2019 г., но се предлага определени текстове да се прецизират, а други да се допълнят с цел отчитане на някои нови тенденции, както и за да се синхронизират стратегическите документи в сектора.

Политиката в областта на електронните съобщения очертава визията, целите и насоките за развитието на електронните съобщения. Тя отчита натрупаната практика в процеса на изпълнение на настоящата политика и прилагането на действащото законодателство и отразява тенденциите в бъдещите политики на ЕС, като включва конкретни цели и мерки за осъвременяване на правната рамка във връзка с въвеждането на Директива 2018/1972/ЕС (Европейски кодекс за електронни съобщения) и във възможно най-голяма степен, намаляване на административната тежест, насочени към стимулиране на инвестициите в сектора, устойчив икономически растеж, заетост, конкурентоспособност и териториално сближаване.

Политиката в областта на електронните съобщения цели да осигури предоставянето на съвременни и качествени електронни съобщителни услуги на населението и бизнеса, чрез създаване на условия за развитие на пазар на електронните съобщителни мрежи и услуги като част от вътрешния пазар в ЕС, водещ до разгръщането и използването на мрежи с много голям капацитет, предоставяне на услуги от пето поколение, които ще дадат тласък на автоматизирането на процесите развитието на свързаните или автономни устройства, ефективна и устойчива конкуренция, оперативна съвместимост на електронните съобщителни услуги, достъпност, избор, сигурност на мрежите и услугите, и предимства за крайните ползватели, включително равностоен достъп до услугите на хората с увреждания.

Проектите се предоставят за обсъждане за срок от 14 дни поради необходимостта от своевременно приемане на документите, които са част от предварителните условия за достъп до средствата от ЕС и постигането на синхрон с стратегическите документи на европейско ниво, както и с вече изготвения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения.

Лица за контакти:

Относно проект на актуализиран национален план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение „Свързана България“ и Приоритет 8 на Националната програма за развитие България 2030:

Златина Николова – началник на отдел „Широколентови технологии и приложения“,
e-mail: EkipEIT@mtitc.government.bg

Относно проект на Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България:

Димитър Димитров – директор на дирекция „Съобщения“,
e-mail: didimitrov@mtitc.government.bg

Лъчезар Василев – началник на отдел „Развитие на електронните съобщения“, дирекция „Съобщения“,
e-mail: lvasilev@mtitc.government.bg